KARIERA W BFKK

Czym się zajmujemy?

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr powstała w 1991 roku. Fundatorami są: Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Politechnika Białostocka, Fundacja Gospodarcza w Gdyni. Obecnie do Rady Fundacji wchodzi również Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
Od początku swego istnienia Fundacja wdraża pionierskie w kraju projekty, koncentrując się na realizacji trudnych i innowacyjnych przedsięwzięć, w szczególności w zakresie przygotowania kadr dla  potrzeb nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami oraz organizacjami publicznymi.

Aktualnie misją BFKK jest zapewnienie dostosowania kompetencji mieszkańców do zmieniających się potrzeb pracodawców. Swoją misję stara się wypełniać poprzez realizację projektów skierowanych do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, JST, osób bezrobotnych oraz jednostek oświatowych.

Dlaczego BFKK?

Elastyczny czas pracy

Wszystkim pracownikom proponujemy elastyczny grafik czasu i miejsca pracy, z wykorzystaniem zadaniowego czasu pracy, pozwalającego na łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi, zawodowymi, edukacyjnymi lub realizacją prywatnych pasji.

Stabilne warunki zatrudnienia

Preferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, dająca poczucie stabilizacji pracownikowi. Jesteśmy też otwarci na inne formy zaangażowania.

Klarowny zakres zadań

Dopasowujemy stanowisko i zakres zadań do potrzeb i możliwości każdej osoby oraz umożliwiamy migrowanie między stanowiskami.

Samodzielność pracy

Oferujemy autonomię i samodzielność w wykonywaniu jasno sprecyzowanych zadań, przy jednoczesnym wsparciu merytorycznym doświadczonego zespołu specjalistów i ekspertów.

Realny wpływ na rozwój Fundacji

Słuchamy sugestii i pomysłów pracowników na nowe projekty rozwojowe, a następnie wspieramy przy ich przygotowaniu i realizacji.

Koleżeńska atmosfera               

Zespół BFKK to ludzie z pasją. Chętnie dzieli się doświadczeniami i udziela sobie wsparcia, kiedy tylko jest taka potrzeba.

Stawiamy na rozwój kompetencji

Dbamy o to, aby nasi pracownicy stale się rozwijali i poszerzali swoje kompetencje. Zadaniowy czas pracy służy w uczestnictwie w szkoleniach zewnętrznych.

 

 

 

KLUCZOWE STANOWISKA W BFKK

EKSPERT

Celem stanowiska jest realizacji prac merytorycznych o charakterze eksperckim wynikających z potrzeb realizowanych przez fundację projektów unijnych oraz innych przedsięwzięć realizujących cele statutowe Fundacji. Na to stanowisko angażowane są osoby posiadające osiągniecia i doświadczenie w dziedzinie, której dotyczyć będą powierzone zadania.

Zadania na stanowisku: prowadzenie szkoleń, przygotowywanie materiałów szkoleniowych, prowadzenie badań wdrożeniowych i naukowych, opracowywanie raportów z badań, opracowywanie materiałów doradczych, prowadzenie doradztwa, opracowywanie publikacji naukowych, recenzowanie opracowań wdrożeniowych i naukowych, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów  krajowych i międzynarodowych,  w formie uczestniczenia w konferencjach, wyjazdach studyjnych uczestniczenia w merytorycznych zespołach problemowych i innych formach, udział w zespołach eksperckich.

Możesz dołączyć do Zespołu Ekspertów ds.

 • Badania luki kompetencyjnej,
 • Modernizacji systemu szkolnictwa zawodowego,
 • Systemów oceny jakości kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy,
 • Certyfikacji i walidacji kompetencji,
 • Popytowego doradztwa kompetencji.

ASYSTENT

Celem stanowiska jest realizacja prac merytorycznych o charakterze eksperckim wynikających z potrzeb realizowanych przez fundację projektów/przedsięwzięć we współpracy (konsultacje merytoryczne) z Ekspertem BFKK.

Zadania na stanowisku: prowadzenie szkoleń, przygotowywanie materiałów szkoleniowych, prowadzenie badań wdrożeniowych i naukowych, opracowywanie raportów z badań, opracowywanie materiałów doradczych, prowadzenie doradztwa, opracowywanie publikacji naukowych, udział w zespołach eksperckich.

Możesz dołączyć do Zespołu Asystentów ds.

 • Badania luki kompetencyjnej,
 • Modernizacji systemu szkolnictwa zawodowego,
 • Systemów oceny jakości kształcenia zawodowego w kontekście potrzeb rynku pracy,
 • Certyfikacji i walidacji kompetencji,
 • Popytowego doradztwa kompetencji.

SPECJALISTA

Celem stanowiska jest realizacja zadań zarządczo-administracyjnych związanych z realizacją celów statutowych Fundacji. Stanowisko posiada charakter stanowiska samodzielnego, w ramach którego pracownik znając statut Fundacji, aktualny Program strategiczny Fundacji oraz uregulowania prawne w tym dotyczące pozyskiwania i wydatkowania funduszy pomocowych samodzielnie w wyznaczonym obszarze realizuje cele statutowe Fundacji.

Zadania na stanowisku: definiowanie obszarów potrzebnej interwencji w zakresie działalności  przewidzianej w statucie Fundacji, identyfikowanie źródeł możliwego finansowania potrzebnych społecznie działań wynikających z diagnozy, opracowywanie wniosków/projektów o dofinansowanie, pozyskiwanie komercyjnych źródeł finansowania określonych działań statutowych, kierowanie projektami.

Możesz dołączyć do Zespołu Specjalistów ds.

 • Zarządzania projektami UE, zajmującymi się administrowaniem wdrażania przyjętych do realizacji projektów, w tym: angażowanie personelu administracyjnego i merytorycznego (eksperckiego), prowadzenie postępowań na zamówienia produktów i usług, w tym w zakresie angażowania personelu projektów w ramach umów cywilno-prawnych, prowadzenia dokumentacji zgodnej z regulaminami Fundacji i przepisami, w tym regulacjami dotyczącymi kwalifikowalności kosztów w ramach projektów dofinansowanych ze środków UE, prowadzenie dokumentacji projektów, reprezentowanie Fundacji w zakresie prowadzonych projektów z podmiotami zewnętrznymi, jak Instytucje wdrażające, organy kontroli, interesariusze projektów (beneficjenci, organizacje publiczne i komercyjne).
 • Finansów (rozliczeń projektów UE), zajmującymi się m.in. bieżącym opisywaniem dokumentów księgowych, przygotowywaniem wniosków o płatność, sporządzaniem i aktualizowaniem harmonogramów płatności, sporządzaniem dokumentacji projektowej związanej z rozliczaniem finansowym projektu, archiwizowaniem dokumentów, kontrolą wydatkowanych środków finansowych, prowadzeniem korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją i rozliczaniem projektu UE, współpracą z partnerami oraz kontaktem z Uczestnikami i Instytucjami uczestniczącymi w realizacji projektów.

 

REFERENT

Celem stanowiska jest realizacja zadań zarządczo-administracyjnych związanych z realizacją celów statutowych Fundacji. Stanowisko jest bezpośrednio podporządkowane pod Zarząd Fundacji oraz zakłada współpracę/konsultację ze Specjalistami BFKK. Stanowisko posiada charakter stanowiska samodzielnego, z merytorycznym wsparciem Specjalisty.

Zadania na stanowisku: opracowywanie wniosków/projektów o dofinansowanie, pozyskiwanie komercyjnych źródeł finansowania określonych działań statutowych, kierowanie projektami, polegające na administrowaniu wdrażaniem przyjętych do realizacji projektów, w konsultacji z Zarządem lub Specjalistą BFKK.

 

 

Ogłoszenie o pracę >>>

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy >>>

Oferty staży >>>