Data publikacji: 14.08.2019

KOMPETENTNY UCZEŃ

WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK

Administrator projektu

Iwona Pietrzak ([email protected])

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Powiat Wysokomazowiecki

Realizatorzy

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Celem projektu jest podniesienie do końca września 2021 r. kompetencji 100 uczniów (30K, 70M) oraz 6 nauczycieli (4K, 2M) kształcenia zawodowego z ZSZ im.St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w tym realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych z zakresu komp. kluczowych i zaw, staży zawodowych, kursów i szkoleń, zajęć na uczelniach wyższych, kursów i staży dla nauczycieli oraz zakup niezbędnego wyposażenia

Do kogo skierowany

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo uczących się/kształcących – uczniów i osób zatrudnionych w sektorze publicznym – nauczycieli kształ. zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem z kierunków kształcenia: technik informatyk, technik ekonomista. Wszyscy uczestnicy projektu to osoby uczące sie , pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów KC, w tym: UCZNIOWIE- 100 uczniów klas I-IV (30K, 70M) ZSZ w Wys. Maz. NAUCZYCIELE-6 ( nauczycieli kształcenia zaw./instruktorów praktycznej nauki zawodu z wszystkich kierunków kształcenia z pierwszeństwem dla nauczycieli kształcących w wspieranych kierunkach (4K,2M) z ZSZ w Wys. Maz.

Planowane efekty

Celem projektu jest podniesienie do końca sierpnia 2021r. kompetencji 100 U( 30K, 70M) z kierunków Technikum Informatyczne i Technikum Ekonomiczne i oraz doskonalenie kompetencji 6N (4K, 2M) kształcenia zawodowego poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego (ZPR). Projekt zakłada utworzenie pracowni zawodowych dla technikum ekonomicznego i informatycznego i wyposażenie ich zgodnie z rekomendacją KOWEZiU, co przyczyni się to do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły. Interwencja projektu obejmie 3 poziomy: uczeń, szkoła, otoczenie. Uczniowie będą mogli podnieść i wzmocnić swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych – koła naukowe, wycieczki edukacyjne, wyjazdy na uczelnie wyższe, kursy, staże u pracodawców oraz zbudować kompetencje miękkie dzięki uczestnictwu w zajęciach z psychologiem/pedagogiem oraz doradcą zawodowym. Nauczyciele zawodowcy podniosą swoje kompetencje w wyniku realizacji szkoleń/kursów dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz staży w przedsiębiorstwie Projekt zakłada realizację typu nr 2 wg. SZOP Realizacja kompleksowych programów rozwojowych. Zakładane formy wsparcia: 1. Zajęcia grupowe i indywidualne dla U rozwijające kompetencje kluczowe w tym warsztaty psychol-pedag. 2. Podniesienie kompetencji zawodowych U poprzez uczestnictwo w zajęciach zawodowych grupowych i indywidualnych oraz kursach 3. Staże zawodowe dla U i N 4. Podniesienie kompetencji N –kursy indywidualne, szkolenie z zakresu ECDL 5. Platforma współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym szkoły (instytucje, PUP, przedsiębiorcy, uczelnie)

Wartość projektu

1 654 907,52 PLN zł

Dofinansowanie

1 572 162,14 PLN zł

Okres realizacji

01.09.2019 - 30.09.2021