OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

Białystok 13 grudnia 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: nr FEPD.08.01-IZ.00-004/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia 

OGŁOSZENIE O NABORZE:

Białostocka Fundacja kształcenia Kadr (dalej: BFKK) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: FEPD.08.01-IZ.00-004/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejski Fundusz Społeczny PLUS Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia.

Nabór partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079).

CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań na rzecz uczniów uczących się na kierunkach, w ramach których  praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawcy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych oraz nauczycieli/kadry zarządzającej szkół /placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w których praktyczna nauka zawodu organizowana jest u pracodawcy w ramach przygotowania zawodowego młodocianych. 

WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu. Partner powinien realizować swoje działania w obszarze związanym z organizacją, nadzorem kształcenia osób młodocianych. Partner w celu wspólnej realizacji projektu zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań w projekcie. Partner będzie odpowiedziany za realizację uzgodnionych i wskazanych zadań. Udział partnera w projekcie nie może polegać wyłącznie na wniesieniu zasobów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Zadania realizowane przez partnera w ramach projektu nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów. Partner musi wykazać doświadczenie 

KRYTERIA WYBORU PARTNERA

(A) Kryteria dostępu: Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania: (1) Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa. (2) Podmiot nie zalega z opłaceniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i innych opłat należnych na rzecz Skarbu Państwa. (3) Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych; (4) Podmiot posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zbieżnym z celami projektu w obszarze organizacji i nadzoru kształcenia osób młodocianych. (B) Kryteria oceny ofert: (1) Okres prowadzenia działalności w zakresie zgodnym z celami partnerstwa w okresie przed terminem składania ofert: (a) od 3 do 4 lat – 5 pkt; (b) od 5 do 6 lat – 10 pkt; (b) powyżej 6 lat – 15 pkt; (2) Doświadczenie w realizacji działań, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu: (a) od 3 do 4 lat – 5 pkt; (b) od 5 do 6 lat – 10 pkt; (b) powyżej 6 lat – 15 pkt; (3) Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci: potencjału kadrowego – maksymalnie 5 pkt;  organizacyjnego i technicznego – maksymalnie 5 pkt; (4) Pomysły dotyczące sposobu realizacji projektu – maksymalnie 50 pkt. (C) Kryteria premiujące: podmiot będący organizacją pracodawców kształcących młodocianych, taki jak izby rzemieślnicze, cechy rzemiosł – 10 pkt.; podmiot będący inną organizacją pracodawców, taką jak Izby przemysłowo-handlowe, stowarzyszenia branżowe – 5 pkt. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć ofertę odnoszącą się do wskazanych powyżej wymogów oczekiwań oraz kryteriów dostępu i oceny. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu. W treści oferty powinny znaleźć się oświadczenia: (1) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami; (2) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat; (3) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną) lub podpis elektroniczny. Ofertę w zamkniętej kopercie ze wskazaniem tytułu naboru można złożyć pocztą na adres Białostockiej Fundacji Kształcenia (w tym przypadku liczy się data dostarczenia przesyłki) lub złożyć osobiście w Biurze Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr (ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, w godzinach od 9.00 do 13.00) lub mailem na adres mskarzynski@bfkk.pl.

TERMIN SKŁADANIA OFERT :

Termin składania ofert: Ofertę można złożyć w terminie nie krótszym 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (13 grudnia 2023 roku). Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Zważywszy na okres świąteczny ustala się, iż ostatnim dniem złożenia oferty jest dzień 12 stycznia 2024r. Decyduje data wpływu oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

OCENA OFERT: 

Po upływie terminu składania ofert, Zarząd BFKK lub powołana przez Zarząd BFKK Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej lub najkorzystniejszych ofert – z zastrzeżeniem, iż wybranych zostanie maksymalnie dwóch partnerów spoza sektora finansów publicznych, o ile oferty te będą wnosić nowe, różnorodne zasoby i pomysły (obszary problemowe) realizacji projektu. Spośród ocenionych ofert wybrane zostaną maksymalnie 2 oferty (z zastrzeżeniem jak wyżej), które spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej. Wybranemu partnerowi BFKK zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi: przedmiot porozumienia albo umowy; partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; prawa i obowiązki stron; zadania lidera i partnera/partnerów oraz zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań; zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów; sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy; oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, BFKK zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres wskazany do kontaktu) lub telefonicznie. Informacja o wynikach naboru z informacją o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera zostanie także podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej BFKK. 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 2 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej BFKK lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu odwołania do BFKK. Podmiot składa odwołanie w formie i w sposób jak dla złożenia oferty. Odwołanie rozpatrzy Zarząd BFKK lub powołana przez Zarząd BFKK Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej BFKK. 

DODATKOWE INFORMACJE:

BFKK zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

DANE OSÓB DO KONTAKTU W SPRAWIE NABORU:

Michał Skarzyński, mskarzynski@bfkk.pl