Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Białystok 11 lipca 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: nr FERS.05.01-IZ.00-002/23 w działaniu 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE:

Białostocka Fundacja kształcenia Kadr (dalej: BFKK) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: nr FERS.05.01-IZ.00-002/23 w działaniu 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)”. Nabór partnera/partnerów prowadzony jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079).

 

CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie i opracowanie wniosku, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu, w ramach którego przewiduje się realizację działań związanych z preinkubacją, inkubacją oraz akceleracją innowacji społecznych w temacie „Kształcenie”

 

WYMAGANIA i OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Działalność potencjalnego partnera musi być zgodna z celami partnerstwa i celami projektu. Partner w celu wspólnej realizacji projektu zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań w projekcie. Partner będzie odpowiedziany za realizację uzgodnionych i wskazanych zadań. Udział partnera w projekcie nie może polegać wyłącznie na wniesieniu zasobów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Zadania realizowane przez partnera w ramach projektu nie mogą polegać na oferowaniu towarów, świadczeniu usług lub wykonywaniu robót budowlanych na rzecz pozostałych partnerów. Partner musi wykazać doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów o podobnym charakterze, tj. (1) projekty w zakresie innowacji społecznych lub (2) projekty pilotażowe i wdrożeniowe dotyczące edukacji lub (3) projekty grantowe, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, w zakresie zbieżnym z celami projektu.

 

KRYTERIA WYBORU PARTNERA

(A) Kryteria dostępu: Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania: (1) Prowadzona działalności potencjalnego partnera jest zgodna z zakresem i celami partnerstwa. (2) Podmiot nie zalega z opłaceniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, podatków i innych opłat należnych na rzecz Skarbu Państwa. (3) Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych; (4) Podmiot posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub innych środków publicznych, realizowanych samodzielnie jako beneficjent (wnioskodawca) lub jako partner, w zakresie zbieżnym z celami projektu lub projektów o podobnym charakterze wymienionych w wymaganiach dotyczących doświadczenia; (5) Partner nie będzie brał udziału w innych projektach przygotowanych w przedmiotowym konkursie zarówno w roli Lidera (partnera wiodącego) jak i partnera. (B) Kryteria oceny ofert: (1) Okres prowadzenia działalności w zakresie zgodnym z celami partnerstwa w okresie przed terminem składania ofert: (a) od 3 do 4 lat – 5 pkt; (b) od 5 do 6 lat – 10 pkt; (b) powyżej 6 lat – 15 pkt; (2) Doświadczenie w realizacji projektów jako beneficjent (wnioskodawca lub partner), w zakresie zbieżnym z założeniami projektu: (a) od 1 do 2 projektów – 5 pkt; (a) od 3 do 4 projektów – 10 pkt; (a) powyżej 4 – 15 pkt; (3) Posiadanie i wniesienie odpowiedniego wkładu partnera w postaci: potencjału kadrowego – maksymalnie 5 pkt;  organizacyjnego i technicznego – maksymalnie 5 pkt oraz finansowego niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań oraz przygotowania projektu – maksymalnie 10 pkt; (4) Pomysły dotyczące sposobu realizacji projektu, w tym propozycja merytorycznych kategorii innowacji (inkubatora i akceleratora) związanych z tematem „Kształcenie”, ze wskazaniem kategorii (obszaru problemowego) innowacji, za które odpowiadać będzie partner na etapie preinkubacji, inkubacji lub akceleracji, przy czym Partner musi wskazać co najmniej jeden z tych etapów – maksymalnie 50 pkt. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć ofertę odnoszącą się do wskazanych powyżej wymogów oczekiwań oraz kryteriów  dostępu i oceny. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu. W treści oferty powinny znaleźć się oświadczenia: (1) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami; (2) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat; (3) Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów odrębnych. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty). Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną) lub podpis elektroniczny. Ofertę w zamkniętej kopercie ze wskazaniem tytułu naboru można złożyć pocztą na adres Białostockiej Fundacji Kształcenia (w tym przypadku liczy się data dostarczenia przesyłki) lub złożyć osobiście w Biurze Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr (ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok, w godzinach od 9.00 do 13.00) lub mailem na adres mskarzynski@bfkk.pl.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert: Ofertę można złożyć w terminie nie krótszym 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (11 lipca 2023 roku). Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Zważywszy na okres wakacyjny ustala się, iż ostatnim dniem złożenia oferty jest dzień 4 sierpnia 2023 roku. Decyduje data wpływu oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

OCENA OFERT : 

Po upływie terminu składania ofert, Zarząd BFKK lub powołana przez Zarząd BFKK Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej lub najkorzystniejszych ofert – z zastrzeżeniem, iż wybranych zostanie maksymalnie dwóch partnerów spoza sektora finansów publicznych, o ile oferty te będą wnosić nowe, różnorodne zasoby i pomysły (obszary problemowe) realizacji projektu. Spośród ocenionych ofert wybrane zostaną maksymalnie 2 oferty (z zastrzeżeniem jak wyżej), które spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej. Wybranemu partnerowi BFKK zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi: przedmiot porozumienia albo umowy; partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu; prawa i obowiązki stron; zadania lidera i partnera/partnerów oraz zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań; zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów; sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy; oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, BFKK zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres wskazany do kontaktu) lub telefonicznie. Informacja o wynikach naboru z informacją o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera zostanie także podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej BFKK. 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA:

Od decyzji o wyborze partnera, podmioty, które złożyły ofertę, mają możliwość wniesienia odwołania w terminie 2 dni od dnia publikacji wyniku naboru na stronie internetowej BFKK lub przesłania informacji o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Decyduje data wpływu odwołania do BFKK. Podmiot składa odwołanie w formie i w sposób jak dla złożenia oferty. Odwołanie rozpatrzy Zarząd BFKK lub powołana przez Zarząd BFKK Komisja Konkursowa. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. O rozstrzygnięciu odwołania wnoszący odwołanie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku uwzględnienia odwołania, jeżeli ten fakt będzie miał wpływ na kształt listy rankingowej wybranych partnerów zostanie ona zmieniona, a informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowana na stronie internetowej BFKK. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

BFKK zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

DANE OSÓB DO KONTAKTU W SPRAWIE NABORU:

Michał Skarzyński, mskarzynski@bfkk.pl