Od 1 stycznia realizujemy projekt “Powracający na rynek pracy”

Powracający na rynek pracy – szkolenia i staże zawodowe dla osób bezrobotnych po 30 roku życia

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś: II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Lider: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Cel główny:

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia do końca 12.2018 r. 30 osób (10K/20M) pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących powiat łomżyński, kolneński, zambrowski oraz m. Łomża poprzez kompleksowe wsparcie realizowane na podstawie Indywidualnych Planów Działań.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu 30 osób podniesie/uzupełni/nabędzie kwalifikacje zawodowe i/lub zdobędzie doświadczenie poprzez udział w stażu zawodowym w przedsiębiorstwach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej: 1 osobę z niepełnosprawnościami, 5 osób długotrwale bezrobotnych, 1 osobę po 50 roku życia, 6 osób o niskich kwalifikacjach oraz 4 kobiety.

Do kogo skierowany:

Grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie osoby od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia (1K/1M)
  • kobiety (10K)
  • osoby z niepełnosprawnościami (1K/1M)
  • osoby długotrwale bezrobotne (5K/10M)
  • osoby o niskich kwalifikacjach (5K/10M)

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat m. Łomża, powiat łomżyński, powiat kolneński oraz powiat zambrowski, przy czym udział osób zamieszkujących powiat m. Łomża wynosi co najwyżej 15%, natomiast udział osób zamieszkujących każdy z pozostałych powiatów wynosi co najmniej 15% GD projektu ogółem.

Ogólna wartość projektu: 432 724,90 PLN

Dofinansowanie: 411 088,65 PLN

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018