Spotkanie fokusowe w ramach projektu “Czas na staż”

18.05.2018 odbyło się spotkanie fokusowe w ramach projektu “Czas na staż” będące elementem ewaluacji wewnętrznej grantu, który zakończy się 31 maja 2018 r., a jego tytuł to „Charakterologia pracy: przyjazne opisy zawodów i stanowisk pracy w doradztwie karier i praktycznej nauce zawodu”. Spotkanie odbyło się z udziałem 3 osób reprezentujących grantobiorcę z Wrocławia, czyli Kapitał Kariery oraz z uczestnikami testowania. Analizowano pojawiające się problemy, omówiono nowe pomysły i przebieg innowacji społecznej. Ewaluacja posłuży także opracowaniu produktu finalnego.