Spotkanie grupy roboczej, ds. popytowego doradztwa kariery

W tym tygodniu zorganizowaliśmy naszą kolejną grupę roboczą, ds. popytowego doradztwa kariery. Omówiliśmy skorygowaną koncepcję wyposażenia Laboratorium Kompetencji BOF. Przenalizowaliśmy obszary kształcenia MEN i dokonaliśmy w grupie eksperckiej wstępnego wyboru zawodów prezentowanych w 8 pracowniach kompetencji zawodowych w kontekście aktualnego rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z 2017 roku. Omówiliśmy też kilka ciekawych pomysłów dotyczących wizualizacji i wyposażenia pracowni. Omówiliśmy także koncepcję boxów/skrzynek walidacyjnych w kontekście skorygowanej koncepcji wyposażenia Laboratorium Kompetencji BOF oraz mobilności pracowni kompetencji zawodowych,. Przedstawiliśmy naszym partnerom z CKU propozycje funkcjonalności boxów w kontekście lokalnych i krajowych dobrych praktyk w zakresie walidacji kompetencji praktycznych. Na spotkaniu grupy zaprezentowaliśmy także założenia projektu dotyczącego Popularyzacji Kształcenia Zawodowego w regionie oraz inicjatywy subregionalne w zakresie systemowego wsparcia i modernizacji kształcenia zawodowego jako obszar komplementarne do  działań dla Centrum Kompetencji. Omówiliśmy możliwości współpracy i wymiany doświadczeń w kolejnych latach realizacji projektu pomiędzy Centrami Kompetencji w Białymstoku, Łomży i Suwałkach celem rozwijania wspólnego modelu doradztwa kompetencji w regionie.