Budżet zadaniowy w JST – podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych woj. podlaskiego

Fundacja BFKK w okresie od 01.03.2012 roku do 31.08.2013 roku realizowała projekt “Budżet zadaniowy w JST – podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracodawców samorządowych woj.podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Podniesienie kompetencji zawodowych 240 pracowników JST województwa podlaskiego (192 kobiety i 48 mężczyzn) z zakresu wdrażania budżetu zadaniowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Nabycie wiedzy i umiejętności 140 pracowników JST (112 kobiet i 28 mężczyzn) – kadry zarządzającej i kierowniczej JST woj. podlaskiego w zakresie wdrożenia budżetu zadaniowego
 2. Nabycie wiedzy i umiejętności 170 pracowników JST (136 kobiet i 34 mężczyzn) – pracowników wykonawczych JST woj. podlaskiego w zakresie wdrożenia budżetu zadaniowego

W ramach realizacji Projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Szkolenia dla kadry zarządzającej i kierowniczej JST – 14 szkoleń w grupach średnio 10-osobowych w wymiarze 5 godzin szkoleniowych. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji władz gminnych w zakresie zarządzania finansami publicznymi, uświadomienie korzyści z wdrażania BZ, jego możliwości i wpływu na efektywność wydatków publicznych oraz zachęcenie samorządowców do wdrażania BZ w gminie
 2. Szkolenia dla pracowników wykonawczych JST – 17 szkoleń 4-modułowych w grupach średnio 10-osobowych w wymiarze 31 godzin szkoleniowych. Szkolenia uwzględniały następujące moduły:
  • Moduł podstawowy:
   • Budżet zadaniowy – 16h
  • Moduł uzupełniający:
   • Kontrola zarządcza a BZ – 5h
   • Dostosowanie księgowości do wymagań BZ – 5h
   • Planowanie wieloletnie jako element BZ – 5h
 3. Indywidualne konsultacje eksperta – Po szkoleniach uczestnicy mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji eksperta prowadzonych on-line i telefonicznie. Celem doradztwa było zapewnienie płynnej implementacji BZ w JST woj. podlaskim, czyli wsparcie wdrożeniowe.

Celem szkoleń było wyposażenie pracowników JST w specjalistyczną wiedzę z zakresu BZ oraz przygotowanie ich do wdrażania. Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat tego, czemu służy BZ, jak go opracować, jakie standardy powinien spełniać, jakie jest umocowanie prawne BZ w Polsce i jak może być wykorzystywany praktycznie w pracy urzędu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.