Data publikacji: 16.06.2020

Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy – 2 edycja

Administrator projektu

Ewa Dawdo ( edawdo@bfkk.pl )

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Realizatorzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Projekt ma na celu poniesienie do końca sierpnia 2023 roku kompetencji kluczowych i/lub zawodowych 170 uczniów 46K/124M oraz doskonalenie kompetencji 8 nauczycieli 4K/4M Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego w tym min. realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczym, kursów i szkoleń, staży zawodowych oraz zajęć na uczelniach wyższych i udział w branżowych targach krajowych, a także modernizację szkolnych pracowni.

Do kogo skierowany

Grupę docelową stanowią uczniowie/uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach oraz szkolna kadra dydaktyczna.

Planowane efekty

Projekt zakłada modernizację doposażenie szkolnych pracowni zawodowych zgodnie z rekomendacją KOWWZiU oraz wymogami OKE w zakresie realizacji egzaminów zawodowych. Przyczyni się to do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły w kierunkach kształcenia Technik maszyn rolniczych. Uczniowie będą mogli podnieść i wzmocnić swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: koła naukowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wyjazdy edukacyjne i zajęcia na uczelniach wyższych, kursy i szkolenia, staże u pracodawców i inne. Nauczyciele kształcenia zawodowego podniosą swoje kompetencje kluczowe i zawodowe poprzez udział w szkoleniach/kursach oraz stażach w przedsiębiorstwach.

Wartość projektu

2 084 427,50 PLN

Dofinansowanie

1 980 206,12 PLN

Okres realizacji

01.09.2021 - 31.08.2023