Data publikacji: 06.09.2019

Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy

Administrator projektu

Ewa Dawdo email: edawdo@bfkk.pl

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Realizatorzy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Celem projektu jest podniesienie do końca 08.2021 roku kompetencji kluczowych i/lub zawodowych 164 uczniów (44K/120M) oraz doskonalenie kompetencji 28 nauczycieli (18K/10M) Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w tym m.in. realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kursów i szkoleń, staży zawodowych oraz zajęć na uczelniach wyższych i udział w branżowych targach krajowych, a także modernizację szkolnych pracowni.

Do kogo skierowany

Grupę docelową stanowią uczniowie / uczennice ZS CKR w Sejnach oraz  szkolna kadra dydaktyczna. Objęcie wsparciem w/w beneficjentów wynika ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły, jej uczniów i kadry oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Projektem objęte są osoby kształcące na kierunkach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się to do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły w kierunkach kształcenia: Technik żywienia i usług gastronomicznych / Kucharz oraz Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki / Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych . Uczniowie będą mogli podnieść i wzmocnić swoje umiej. teoretyczne i praktyczne poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: koła naukowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, wyjazdy edukacyjne i zajęcia na uczelniach wyższych, kursy i szkolenia, staże u pracodawców i in. Nauczyciele kształcenia zawodowego podniosą swoje kompetencje kluczowe i zawodowe poprzez udział w szkoleniach/kursach oraz stażach w przedsiębiorstwach. Projekt zakłada modernizację i doposażenie szkolnych pracowni zawodowych.

Wartość projektu

1 476 950,37 PLN

Dofinansowanie

1 255 407,81 PLN

Okres realizacji

01.09.2019-31.11.2021