Podlaski Klaster Spożywczy

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w 2007 – 2008 roku realizowała, na zlecenie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, cykl 18 szkoleń 18 szkoleń z zakresu clusteringu, marketingu i logistyki z uwzględnieniem powiązań sieciowych na terenie całego województwa podlaskiego, o łącznej liczbie 672 godzin szkoleniowych, w ramach projektu “Podlaski Klaster Spożywczy”.

Celem działania było podniesienie wiedzy uczestników Klastra w zakresie samej istoty “clusteringu” branży spożywczej oraz w obszarach funkcjonalnych z zakresu marketingu i logistyki, bezpośrednio związanych z tworzeniem powiązań sieciowych. Szkolenia były istotną formą implementacji, wypracowanych w trakcie badań, innowacyjnych rozwiązań w praktyce gospodarczej.

Szkolenia w ramach projektu miały również na celu pokonanie barier na jakie napotykają podmioty związane z sektorem przetwórstwa rolno-spożywczego, barier które obniżają potencjał innowacyjny całej struktury, jaką stanowi Podlaski Klaster Przetwórstwa Rolno-Spożywczego. Dzięki wsparciu szkoleniowemu przedsiębiorstwa, grupy producenckie, instytucje otoczenia biznesu i władze samorządowe związane z sektorem spożywczym w regionie, miały szanse na zdobycie wiedzy o istocie “clusteringu” i sposobach koordynacji działań innowacyjnych w ramach Klastra. Innowacyjne szkolenia kadr firm i instytucji w zakresie clusteringu, marketingu i logistyki zakładające promowanie współpracy pomiędzy podmiotami pozwoliły upowszechnić najlepsze doświadczenia i zapewnić możliwość wdrożenia innowacji organizacyjnych w Klastrze, podnieść poziom kompetencji w zakresie marketingu (głównie międzynarodowego) produktów spożywczych oraz logistyki, w tym możliwości współdziałania w tych obszarach pomiędzy podmiotami Klastra, zwiększyć dynamikę zewnętrznej ekspansji oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości nastawionej na wzajemne zaopatrywanie wśród firm Podlaskiego Klastra Spożywczego. Pozwoliły również na podniesienie wiedzy władz lokalnych w zakresie możliwości wsparcia grup producenckich oraz przedsiębiorstw Klastra.

W trakcie trwania realizacji projektu zostało zorganizowanych 18 szkoleń z zakresu clusteringu, marketingu i logistyki z uwzględnieniem powiązań sieciowych na terenie całego województwa podlaskiego, o łącznej liczbie 672 godzin szkoleniowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z clusteringu i marketingu, nieco mniejszym z logistyki.

Głównym założeniem szkoleń z clusteringu było przedstawienie przedsiębiorcom możliwości i korzyści współpracy w formie klastrów, a także wsparcie inicjatyw klastrowych. Szkolenia miały pomóc w nawiązaniu współpracy pomiędzy firmami i samorządem w regionie, budowaniu grupy firm, które dzięki współpracy będą bardziej konkurencyjne i stworzą silną markę lokalną lub regionalną oraz współtworzyć będą promocję swojego regionu. Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia:

 1. Klaster i inicjatywa klastrowa – pojęcia i przykłady z branży spożywczej
 2. Etapy i czynniki stymulujące rozwój klastra i inicjatywy klastrowej – z uwzględnieniem specyfiki branży spożywczej
 3. Znaczenie konsorcjum dla inicjatywy klastrowej i klastra – przykłady konsorcjów z branży spożywczej (rynek krajowy – grupy producenckie; rynki zagraniczne/eksport – Domy Polskie)
 4. Symulacja rozwoju inicjatywy klastrowej (wizja, misja, strategia, plan działania) – praca warsztatowa
 5. Instytucjonalizacja inicjatywy klajstrowej (Stowarzyszenia, Fundacje, Konsorcja)
 6. Źródła finansowania działalności klastrów, inicjatyw klastrowych oraz konsorcjów i pojedynczych firm w nowej perspektywie programowej 2007-2013 z uwzględnieniem specyfiki branży spożywczej w sektorowych programach operacyjnych i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego.

Głównym celem szkoleń z marketingu było uświadomienie potrzeby określenia marki lokalnej i jej promowania, poznania możliwości budowania marki i zbudowania systemu zarządzania nią w aspekcie współpracy w ramach klastrów.

Ramowy program szkoleń obejmował następujące tematy:

 • Rola marketingu w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie marketingowe
 • Marketing klastrów i przedsiębiorstw sieciowych
 • Marketingowa koncepcja produktu. Strategia, budowanie i zarządzanie marką oraz zarządzanie wizerunkiem firmy.
 • Koncepcja marketingu relacji (partnerski), marketingu klastrów i terytorialnego
 • Badania marketingowe i System Informacji Marketingowej
 • STP w branży spożywczej (segmentacja, wybór rynku docelowego, pozycjonowanie)
 • Marketing-Mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja / komunikacja marketingowa)
 • Plan marketingowy w przedsiębiorstwie branży spożywczej
 • Strategie marketingowe przedsiębiorstw w branży spożywczej
 • Zarządzanie marketingiem w inicjatywie klastrowej

Zaś celem szkoleń z logistyki było przedstawienie przedsiębiorcom efektywności procesów logistycznych w aspekcie współpracy w formie klastrów, uświadomienie korzyści płynących ze wspólnej logistyki transportowej, komunikacyjnej i informacyjnej w obrębie współtworzonego klastra. Ramowy program szkoleń obejmował następujące tematy: organizacja i funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwie, obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego, zaopatrzenie, transport, prognozowanie wielkości produkcji i zapasu, zapasy i magazynowanie, informacja w logistyce, controlling logistyczny, koszty logistyczne i zależności między nimi, analiza funkcjonalna w przedsiębiorstwie w branży spożywczej, logistyka a systemy jakości w przedsiębiorstwie w branży spożywczej, wpływ logistyki na konkurencyjność przedsiębiorstwa w branży spożywczej, zarządzanie logistyką w ramach inicjatywy klastrowej – wspólne magazyny, transport, wspólne kanały dystrybucji.

Z usług szkoleniowych, realizowanych w okresie październik 2007 – marzec 2008, skorzystało łącznie 260 Beneficjentów.

Z założenia projekt skierowany był do następującej grupy Beneficjentów:

 1. Przedsiębiorstwa produkcyjne zatrudniające przede wszystkim co najmniej 20 pracowników, działające w sektorze „Produkcja artykułów spożywczych i napojów” (NACE 15), z terenu województwa podlaskiego,
 2. Władze samorządowe województwa podlaskiego szczebla gminnego,
 3. Grupy producenckie, instytucje otoczenia biznesu, instytucje doradczo szkoleniowe z województwa podlaskiego powiązane z Klastrem Spożywczym.

Wszystkie szkolenia realizowane w projekcie podlegały ocenie Beneficjentów. Ocena szkoleń została dokonana na podstawie anonimowej ankiety, którą wypełniło 260 uczestników. O wysokim poziomie jakości szkoleń świadczą bardzo wysokie oceny wystawione przez Beneficjentów, zarówno za merytorykę szkoleń, pracę Wykładowców jak i stronę organizacyjną.