Data publikacji: 14.09.2017

W stronę samodzielności i niezależności

Administrator projektu

Ewa Dawdo (edawdo@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Miasto Łomża, z siedzibą w Łomży, przy ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, NIP 7181011808, REGON 000525139 reprezentowane przez Prezydenta Miasta Mariusza Chrzanowskiego

Realizatorzy

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Łomży przy ul. Rybaki 14, 18-400 Łomża; Ośrodek Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 161, 18-400 Łomża

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VII Poprawa spójności społecznej

Działanie

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Cel główny

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej do końca 12.2017 roku 58 osób (40 kobiet i 18 mężczyzn w tym 14 dzieci) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych – 58 osób oraz nabycie, aktualizację lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych- 14 osób i zdobycie zatrudnienia przez 7 osób.

Do kogo skierowany

58 osób (40K, 18M) pozostających bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo), należących do jednej z grup:- 30 kobiet i 14 dzieci- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, – 5 kobiet i 9 mężczyzn- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Wszyscy uczestnicy projektu to osoby zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu 58 osób podejmie aktywność społeczno-zawodową, w tym m.in. podniesie/uzupełni/nabędzie kwalifikacje zawodowe i zdobędzie doświadczenie poprzez udział w stażu zawodowym w przedsiębiorstwach. Rezultatem projektu będzie min. uzyskanie zatrudnienia przez conajmniej 7 osób – kobiet będących w sutuacji kryzysowej.

Wartość projektu

292 948,50 PLN

Dofinansowanie

278 301,07 PLN

Okres realizacji

01.09.2016-31.12.2017