Data publikacji: 31.01.2019

Zarządzanie wodą i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze MŚP

Administrator projektu

Anna Moczulewska (amoczulewska@bfkk.pl)

Lider projektu

Parlament Hanzeatycki

Partnerzy

Izba Handlu Przemysłu i Rzemiosła – Litwa, Uniwersytet Techniczny w Wilnie – Litwa, Centrum Szkoleń dla Budownictwa w Wilnie – Litwa, Węgierskie Stowarzyszenie Rzemieślników w Budapeszcie – Węgry, Stowarzyszenie KONTIKI w Budapeszcie – Węgry, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku – Polska, Nordyckie Forum Rzemiosła – Norwegia, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Pori – Finlandia, Instytut Promocji Gospodarczej Styryjskiej Izby Handlowe – Austria, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – Polska.

Program

ERASMUS +

Działanie

KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany

Cel główny

Projekt zakłada opracowywane i wdrażane innowacyjnych programów kształcenia na 3 poziomach nauczania, które obejmują umiejętności z obszaru technologii i zarządzania w sektorze MŚP w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną i przemysłową, zarządzania ściekami, ze szczególnym uwzględnieniem procesów ekologicznych, gospodarki odpadami, oszczędzania i recyklingiem zasobów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wszystkie 3 poziomy kształcenia będą testowane i wdrażane w systemie dualnym, a uczenie się w miejscu pracy będzie wprowadzane w 3 krajach. Projekt skierowany jest do MŚP działających w ww. sektorach lub chcących wprowadzić ulepszenia we własnej działalności.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr pełni kluczową rolę w projekcie – odpowiedzialna jest za realizację badań na terenie krajów nadbałtyckich. Wyniki badań będą podstawą do przygotowania programów szkoleń dla przedsiębiorców oraz programów kształcenia zawodowego i wyższego z zakresie zaopatrzenia w wodę pitną i przemysłową oraz wykorzystania odpadów i tzw. „szarej wody” pochodzącej z obiegu przemysłowego i sanitarnego.

Do kogo skierowany

Jest skierowany do MŚP działających w sektorach: zarządzanie wodą i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym lub chcących wprowadzić ulepszenia dla w tych obszarach dla ulepszenia własnej działalności. Zawarty w z Liderem projektu sojusz 68 podmiotów działających w dziedzinie edukacji i rynku pracy z 13 krajów zapewni koordynację między potrzebami edukacyjnymi, a potrzebami rynku pracy oraz zapewni upowszechnienie rezultatów projektu.

Planowane efekty

Wypracowanie programów szkoleń na trzech etapach edukacji ( szkoły zawodowe, uczelni, kształcenia ustawiczne) programów szkoleń w zakresie kompetencji MŚP zarządzanie zasobami i energią.

Wartość projektu

941 363,00 €

Dofinansowanie

941 363,00 €

Okres realizacji

01.01.2019 - 30.06.2022