Białystok, dnia 11 września 2018 r.

Znak postępowania: 1/CNS/POWER/2018                           

 

Informacja

o unieważnieniu postępowania

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku informuje o unieważnieniu postępowania znak: 1/CNS/POWER/2018, wszczętego w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, którego przedmiotem są: usługi ewaluacji zewnętrznej ex-post innowacji społecznych testowanych w ramach 32 grantów udzielonych w projekcie „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie Zamawiający podaje do wiadomości, iż powodem unieważnia postępowania jest fakt, iż zaproponowana przez Wykonawcę kwota, znacznie przekracza dopuszczalny budżet, jaki Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania – 1_CNS_POWER_2018

 

 

 

 

Białystok, dnia 30 sierpnia 2018r.

1/CNS/POWER/2018 Usługi ewaluacji zewnętrznej ex-post innowacji społecznych testowanych w ramach 32 grantów udzielonych w projekcie „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” 

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-09-07 12:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Znak postępowania: 1/CNS/POWER/2018

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi ewaluacji zewnętrznej ex-post innowacji społecznych testowanych w ramach 32 grantów udzielonych w projekcie „CZAS NA STAŻ – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej Projektem.

 

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134186#