Nowy Projekt “praca60plus”

05 maja 2021 r.podpisana została umowa na realizację projektu “praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy”. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lider projektu:

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy:

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency (Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit), Niemcy

Employment Service under the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania, Litwa

Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym we współpracy ponadnarodowej.

Wsparcie projektu kierowane jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw z dowolnej branży i regionu Polski zatrudniających pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

 

Dodatkowo użytkownikiem wypracowanych narzędzi będą organizacje pozarządowe (także z działalnością gospodarczą), uczelnie, eksperci, instytuty badawcze oraz organizacje pracodawców, których wspólną cechą jest wsparcie firm lub realizacja polityki publicznej w zakresie aktywizacji zawodowej i całożyciowego kształcenia.

 

Wsparciem objęci będą także pracownicy w wieku przedemerytalnym i emerytalnym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Efektem będzie wsparcie pracodawców w utrzymaniu zatrudnienia pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym przez kompleksowy model „praca60plus”.
Rozwiązanie to zawierać będzie dwa elementy:

model utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym poprzez wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do utrzymania pracowników po osiągnięciu wieku emerytalnego w zatrudnieniu

model przygotowania pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do pozostania na rynku pracy