Modernizacja szkolnictwa zawodowego

Modernizacja szkolnictwa zawodowego zakłada proces pełnego i wszechstronnego przystosowania szkół zawodowych do kształcenia zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Kompetencje zawodowe nabywane przez uczniów w trakcie procesu kształcenia powinny być jak najbardziej zbieżne z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców. Dlatego też niezwykle istotne jest uwzględnienie przy modernizacji systemu kształcenia zawodowego dostosowania programów nauczania, przygotowanie praktyk zawodowych i staży zawodowych przy jak najbliższej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli podmiotami funkcjonującymi na lokalnym rynku, którym powinno zależeć na wysokiej jakości kształceniu zawodowym.

Do grupy interesariuszy należą przede wszystkim lokalne firmy, ale też organizacje zrzeszające pracodawców, cechy rzemiosł, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe; wreszcie rodzice, którzy często decydują o wyborze kariery zawodowej swoich dzieci.

Modernizacja szkół nastawiona jest przede wszystkim na podejmowanie takich działań, które zapewniłyby jak najwyższy stopień zatrudnienia osób posiadających zawodowe wykształcenie. Jak wynika z badań “Kształcenie zawodowe na terenie BOF” prowadzonych w 2014 r. tylko 15% badanych absolwentów szkół zawodowych pozostaje bez pracy. Natomiast odsetek pracujących w wyuczonym zawodzie wynosi zaledwie 55%. Pracodawcy zatrudniający absolwentów szkół zawodowych napotykają na trudności w znalezieniu pracowników. Blisko jedna trzecia firm miała problem ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Jak wskazują badania najczęstszym powodem trudności rekrutacyjnych przedsiębiorstw jest brak osób z odpowiednim doświadczeniem (42%), chętnych do pracy (17%) lub posiadających pożądane kwalifikacje i umiejętności (17%). Wyniki badań potwierdzają tezę, iż w dzisiejszych czasach jednym z głównych problemów gospodarki jest niedopasowanie kompetencji pracowników i kandydatów do pracy do aktualnych potrzeb pracodawców.

Modernizacja szkół opierać się będzie na przygotowanych przez szkoły programach rozwojowych zakładających wieloletnią perspektywę rozwoju szkoły w ścisłej współpracy z otoczeniem i lokalną gospodarką. Szkoły, modernizując swoją ofertę edukacyjną, nie powinny opierać się tylko na wprowadzaniu nowych kierunków kształcenia, ale przede wszystkim elastycznie reagować na potrzeby rynku modyfikując metody nauczania i pracy z uczniem w ścisłej współpracy z pracodawcami. Istotne jest zapewnienie jak największej praktyczności nauczania z dążeniem do wprowadzenia dualnego modelu kształcenia zawodowego.

 

KATALOG KURSÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

LISTA OPRACOWANYCH  PAKIETÓW EDUKACYJNYCH –  PROGRAMY PRAKTYK I STAŻY

LISTA OPRACOWANYCH  PAKIETÓW EDUKACYJNYCH – FILMY STANOWISKOWE DO KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE