Model wsparcia szkół zawodowych i gimnazjalnych w ramach popularyzacji kształcenia zawodowego obejmuje  szereg działań komplementarnie się uzupełniających. Biorąc pod uwagę potrzeby różnych grup interesariuszy kształcenia zawodowego dopasowanie kompetencji musi być rozpatrywana w kontekście całego systemu  na który składają się nie tylko szkoły zawodowe, pracodawcy, organy prowadzące, w szczególności samorządy odpowiedzialne za rozwój społeczno-gospodarczy na swoim terenie, nadzór kuratoryjny ale też młodzież i rodzice,  dorośli. Dlatego zadania projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” są skierowane na badanie potrzeb pracodawców, wsparcie szkół gimnazjalnych (uczniów, rodziców i nauczycieli), szkół zawodowych oraz organów prowadzących szkoły.

 

Głównym celem projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Zadaniem Projektu jest ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku. 

W ramach wsparcia bezpośrednio dedykowanego uczniom szkół gimnazjalnych oraz ich rodzicom zrealizowane zostaną następujące działania: subregionalne seminaria otwierające projekt skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ich rodziców; targi edukacyjno-zawodowe; doradztwo edukacyjno-zawodowe dedykowane uczniom szkół gimnazjalnych; spotkania mentoringowe uczniów z pracodawcami; wizyty studyjne gimnazjalistów u pracodawców i w przedsiębiorstwach; konkursy i olimpiady tematyczne dedykowane rożnym zawodom; audycje, programy, artykuły sponsorowane o charakterze upowszechniającym szkolnictwo zawodowe publikowane w mediach, w szczególności w mediach lokalnych; wsparcie dedykowane rodzicom.

W ramach wsparcia dedykowanego szkołom kształcenia zawodowego, którego bezpośrednimi odbiorcami są dyrektorzy oraz kadra dydaktyczna techników i szkół branżowych I st.  zrealizowane zostaną następujące działania: seminaria projektowe; zbadanie potrzeb danej szkoły w zakresie promocji oraz rekrutacji dostosowane do zbadanych potrzeb danej szkoły; realizacja szkoleń oraz warsztatów dla dyrektorów szkół oraz pozostałej kadry odpowiedzialnej za promocję i rekrutację z zakresu: programowania rozwoju szkoły ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły i tworzenie programu wizerunkowego i planowania promocji szkoły, komunikacji interpersonalnej oraz metodyki współpracy szkoły z otoczeniem, w szczególności z lokalnymi pracodawcami oraz prezentacji tzw. dobrych praktyk, pozytywnych rozwiązań krajowych i zagranicznych; wsparcie szkoły w obszarze budowania pozytywnych relacji oraz współpracy z otoczeniem.

Organizacja działań promujących kształcenia w zawodach, w tym subregionalnych eventów promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom. Uczestnikami eventów podsumowujących realizację projektu będą: dyrektorzy i nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych i techników z woj. podlaskiego; dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów z woj. podlaskiego; prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw i reprezentanci organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz władze samorządowe i reprezentanci urzędów i instytucji centralnych (np. MEN, MR, MRPiPS).