INFORMACJA O PROJEKCIE

„DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III – Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Głównym celem Projektu jest popularyzacja kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki edukacji swoich dzieci. Zadaniem Projektu jest ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści, jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do pracy w określonym zawodzie i na konkretnym stanowisku. 

Projekt wdrażany w Partnerstwie: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (Lider), Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Miasto Suwałki, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Łomżyńskie Forum Samorządowe, Miasto Bielsk Podlaski, Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, realizowany będzie na terenie woj. podlaskiego w okresie od 15.04.2017 do 14.04.2019 r.

Główni beneficjenci projektu to:  145 szkół gimnazjalnych, 60 szkół kształcenia zawodowego, 6 000 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu woj. podlaskiego oraz ich rodzice. Kierowane będą do nich szeroko zakrojone działania upowszechniające szkolnictwo zawodowe.

Obszar wdrażania projektu – cztery subregiony woj. podlaskiego, tj.: Subregion Białostocki (Miasto Białystok, powiat białostocki, powiat sokólski, powiat moniecki), Subregion Bielski (powiat bielski, powiat hajnowski, powiat siemiatycki), Subregion Łomżyński (Miasto Łomża, powiat łomżyński, powiat grajewski, powiat kolneński, powiat wysokomazowiecki, powiat zambrowski), Subregion Suwalski (Miasto Suwałki, powiat suwalski, powiat sejneński, powiat augustowski).

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu to m.in.:

  • Opracowany portal promujący szkoły prowadzące kształcenia zawodowe – baza informacji nt. szkół zawodowych, które funkcjonują w województwie podlaskim, w formie interaktywnej mapy i opisu poszczególnych szkół. Narzędzie to zostanie rozpropagowane wśród uczniów szkół gimnazjalnych, rodziców, dyrektorów gimnazjów, doradców zawodowych oraz kadry dydaktycznej w gimnazjach, promowane będzie przez Urząd Marszałkowski i Kuratorium Oświaty.
  • Zbadanie potrzeb danej szkoły w zakresie promocji oraz rekrutacji; realizacja szkoleń oraz warsztatów dla dyrektorów szkół i kadry odpowiedzialnej za promocję i rekrutację z zakresu: programowania rozwoju szkoły ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy, kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły i tworzenie programu wizerunkowego i planowania promocji szkoły, komunikacji interpersonalnej oraz metodyki współpracy szkoły z otoczeniem, w szczególności z lokalnymi pracodawcami oraz prezentacji tzw. dobrych praktyk, pozytywnych rozwiązań krajowych i zagranicznych; wsparcie szkoły w obszarze budowania pozytywnych relacji oraz współpracy z otoczeniem.
  • Organizacja subregionalnych eventów promocyjnych dedykowanych poszczególnym branżom i zawodom. Uczestnikami eventów podsumowujących realizację projektu będą: dyrektorzy i nauczyciele zasadniczych szkół zawodowych i techników z woj. podlaskiego; dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów z woj. podlaskiego; prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw i reprezentanci organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz władze samorządowe i reprezentanci urzędów i instytucji centralnych (np. MEN, MR, MRPiPS).
  • Targi edukacyjno-zawodowe – organizowane będą  w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Bielsku Podlaskim. Podczas targów obszar promowanych zawodów/specjalizacji w ramach targów uwzględniać będzie specyfikę czterech subregionów wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego (obszar białostocki, suwalski, łomżyński i bielski) ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych rynków pracy.
  • Kampania plakatowa – opracowanie i ekspozycja na terenie szkół gimnazjalnych posterów prozawodowych o charakterze edukacyjno-promocyjnym. Plakaty te w atrakcyjnej i akceptowanej przez młodzież formie będą przekazywać zalety pracy w konkretnych zawodach i jednoczenie pokazywać pożytki społeczne i ekonomiczne danej profesji.
  • Opracowanie i dystrybucja gadżetów o charakterze edukacyjno-promocyjnym, które będą wzmacniały chęć uczniów do uczestniczenia w różnorodnych formach wsparcia prozawodowego.
  • Opracowanie planów promocji szkół zawodowych – indywidualnych rekomendacji odnoszących się do zakresu działań promocyjno-rekrutacyjnych, które powinny zostać podjęte przez daną szkołę zawodową, tak aby wzmocnić proces prowadzonej przez nią rekrutacji. Dla 10 szkół Opracowane indywidualne pakiety dot. promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawod. Pakiety dla każdej ze szkół zawierać będą in: content marketing zawierający atrakcyjne i przydatne treści odnoszące się do danej szkoły zawodowej,
  • Spotkania mentoringowe będą realizowane w każdej ze 145 szkół gimnazjalnych objętych projektem dla uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców z pracodawcami/przedsiębiorcami. Celem spotkania jest inspirowanie ucznia do refleksji, pomyślenia czy taka praca jest dla mnie. W ramach spotkań będzie promocja zawodów nauczanych w Państw szkole.
  • Wizyty w przedsiębiorstwach i w szkołach zawodowych- uczniów szkół. Założono, iż wizyty studyjne realizowane będą w przedsiębiorstwach, będących liderami branż charakterystycznych dla subregionu białostockiego i połączone będą z wizytą w szkole kształcenia zawodowego, gdzie odbywa się nauka zawodu w tym właśnie kierunku.