Data publikacji: 12.10.2017

Powracający na rynek pracy

Szkolenia i staże zawodowe dla osób bezrobotnych po 30. roku życia

Administrator projektu

Ewa Dawdo (edawdo@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie

2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

Cel główny

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia do końca 12.2018 r. 30 osób (10K/20M) pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących powiat łomżyński, kolneński, zambrowski oraz m. Łomża poprzez kompleksowe wsparcie realizowane na podstawie Indywidualnych Planów Działań.

Do kogo skierowany

Grupę docelową projektu stanowić będą wyłącznie osoby od 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo], należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia (1K/1M)
  • kobiety (10K)
  • osoby z niepełnosprawnościami (1K/1M)
  • osoby długotrwale bezrobotne (5K/10M)
  • osoby o niskich kwalifikacjach (5K/10M)

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat m. Łomża, powiat łomżyński, powiat kolneński oraz powiat zambrowski, przy czym udział osób zamieszkujących powiat m. Łomża wynosi co najwyżej 15%, natomiast udział osób zamieszkujących każdy z pozostałych powiatów wynosi co najmniej 15% GD projektu ogółem.

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu 30 osób podniesie/uzupełni/nabędzie kwalifikacje zawodowe i/lub zdobędzie doświadczenie poprzez udział w stażu zawodowym w przedsiębiorstwach. Rezultatem projektu będzie uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej: 1 osobę z niepełnosprawnościami, 5 osób długotrwale bezrobotnych, 1 osobę po 50 roku życia, 6 osób o niskich kwalifikacjach oraz 4 kobiety.

Wartość projektu

432 724,90 PLN

Dofinansowanie

411 088,65 PLN

Okres realizacji

01.01.2018-31.12.2018