Białystok, dnia 30 marca 2020 r.

Znak postępowania: 1/CK/RPOWP/2020

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul.Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Działając na podstawie pkt 20 sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 r. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze wykonawcy w zapytaniu ofertowym wszczętym w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego realizacji usługi polegającej na uczestnictwie w wizytach akredytacyjnych w szkołach zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu szkolnictwa zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości następujące informacje:

 Wybrany wykonawca

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 2 złożono następujące oferty:

Ryszard Kukliński

ul.Malinowa 19

16-070 Łyski

Data wpłynięcia oferty: 21.02.2020 godz. 8:52

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

  • Technik transportu kolejowego – 180,00 zł.

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Kukliński

ul. Malinowa 19

16-070 Łyski

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2020 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 4 złożono następujące oferty:

Ryszard Kukliński

ul. Malinowa 19

16-070 Łyski

Data wpłynięcia oferty: 21.02.2020 godz. 8:52

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

  • Technik transportu automatyk – 180,00 zł.

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Kukliński

ul. Malinowa 19

16-070 Łyski

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2020 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 5 złożono następujące oferty:

Ryszard Kukliński

ul. Malinowa 19

16-070 Łyski

Data wpłynięcia oferty: 21.02.2020 godz. 8:52

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

  • Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych – 180,00 zł.

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Kukliński

ul. Malinowa 19

16-070 Łyski

 Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2020 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 6 złożono następujące oferty:

Andrzej Kozakiewicz

Ul. Zwierzyniecka 21 m 52

15-312 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 21.02.2020 godz. 8:05

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

  • Technik programista – 200,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Andrzej Kozakiewicz

Ul. Zwierzyniecka 21 m 52

15-312 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2020 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 7 złożono następujące oferty:

Robert Malinowski

Ul. Kiemliczów 23B

15-697 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 21.02.2020 godz. 9:46

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

  • Pracownik pomocniczy gastronomii – 180,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Robert Malinowski

Ul. Kiemliczów 23B

15-697 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2020 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 8 złożono następujące oferty:

Ryszard Kukliński

ul. Malinowa 19

16-070 Łyski

Data wpłynięcia oferty: 21.02.2020 godz. 8:52

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

  • Operator obrabiarek skrawających – 180,00 zł.

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Kukliński

ul. Malinowa 19

16-070 Łyski

 Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

 

 

Białystok, dnia 13 luty 2020 r.

1/CK/RPOWP/2020 Usługa polegająca na uczestnictwie w wizytach akredytacyjnych w szkołach zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu szkolnictwa zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-02-21 10:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 1/CK/RPOWP/2020

<p”>Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi polegająca na uczestnictwie w wizytach akredytacyjnych w szkołach zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu szkolnictwa zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232954#

Załącznik 1_ Formularz ofertowy 02.2020

Zapytanie ofertowe_1_CK_RPOWP 02.2020