Białystok, dnia 27 lutego 2019 r.

Znak postępowania: 1/CK/RPOWP/2018

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Działając na podstawie pkt 20 sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 r. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze wykonawcy w zapytaniu ofertowym wszczętym w trybie zasady konkurencyjności dotyczącego realizacji usługi polegającej na uczestnictwie w wizytach akredytacyjnych w szkołach zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu szkolnictwa zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości następujące informacje:

 

Wybrany wykonawca

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 1 złożono następujące oferty:

Agnieszka Jabłońska – Krysiewicz

ul. Bobrów 3/2

15-531 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 18.12.2018

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik budownictwa – 150,00 zł,
 • Technik budowy dróg/Technik drogownictwa – 150,00 zł,
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie – 150,00 zł,
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 150,00 zł,
 • Murarz-tynkarz – 150,00 zł.

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Agnieszka Jabłońska – Krysiewicz

ul. Bobrów 3/2

15-531 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 2 złożono następujące oferty:

Agnieszka Jabłońska – Krysiewicz

ul. Bobrów 3/2

15-531 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 18.12.2018

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik geodeta – 150,00 zł.

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Agnieszka Jabłońska – Krysiewicz

ul. Bobrów 3/2

15-531 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 3 złożono następujące oferty:

Agnieszka Jabłońska – Krysiewicz

ul. Bobrów 3/2

15-531 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 18.12.2018

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Monter sieci i instalacji sanitarnych/Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 150,00 zł
 • Technik inżynierii sanitarnej/Technik urządzeń sanitarnych – 150,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Agnieszka Jabłońska – Krysiewicz

ul. Bobrów 3/2

15-531 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 4 złożono następujące oferty:

Agnieszka Jabłońska – Krysiewicz

ul.Bobrów 3/2

15-531 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 18.12.2018

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 150,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Agnieszka Jabłońska – Krysiewicz

ul. Bobrów 3/2

15-531 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 5 złożono następujące oferty:

dr inż. Jarosław Werdoni

ul. J. Piłsudskiego 8/64

15-445 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik elektronik – 150,00 zł
 • Elektronik – 150,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

dr inż. Jarosław Werdoni

ul. J. Piłsudskiego 8/64

15-445 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 6 złożono następujące oferty:

dr inż. Jarosław Werdoni

ul. J. Piłsudskiego 8/64

15-445 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik elektryk – 150,00 zł
 • Elektryk – 150,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

dr inż. Jarosław Werdoni

ul. J. Piłsudskiego 8/64

15-445 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 7 złożono następujące oferty:

PARTNER POLIGRAFIA ANDRZEJ KARDASZ

ul. Zwycięstwa 10

15-703 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik cyfrowych procesów graficznych – 150,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

PARTNER POLIGRAFIA ANDRZEJ KARDASZ

ul. Zwycięstwa 10

15-703 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 8 złożono następujące oferty:

PARTNER POLIGRAFIA ANDRZEJ KARDASZ

ul. Zwycięstwa 10

15-703 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik garfiki i poligrafii cyfrowej – 150,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

PARTNER POLIGRAFIA ANDRZEJ KARDASZ

ul. Zwycięstwa 10

15-703 Białystok

 Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 9 złożono następujące oferty:

Andrzej Kozakiewicz

ul. Zwierzyniecka 21/52

15-312 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 18.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik informatyk – 150,00 zł,
 • Technik teleinformatyk – 150,00 zł,
 • Technik tyfloinformatyk – 150,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Andrzej Kozakiewicz

ul. Zwierzyniecka 21/52

15-312 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 10 złożono następujące oferty:

1) Robert Malinowski

ul. Herberta 14/21

15-779 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Cukiernik – 140,00 zł,
 • Piekarz – 140,00 zł,
 • Kelner – 140,00 zł,
 • Kucharz – 140,00 zł,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – 140,00 zł

2) Krystyna Olchowik

ul. Mieszka I 11/150

15-054 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Cukiernik – 150,00 zł,
 • Piekarz – 150,00 zł,
 • Kelner – 150,00 zł,
 • Kucharz – 150,00 zł,
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych – 150,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Robert Malinowski

ul. Herberta 14/21

15-779 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 11 złożono następujące oferty:

Adam Gardocki

ul. Letniskowa 12

19-300 Ełk

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik ekonomista – 150,00 zł,
 • Technik handlowiec – 150,00 zł,

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Adam Gardocki

ul. Letniskowa 12

19-300 Ełk

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 12 złożono następujące oferty:

1) Robert Malinowski

ul. Herberta 14/21

15-779 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik hotelarstwa – 140,00 zł,
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – 140,00 zł,

2) Krystyna Olchowik

ul. Mieszka I 11/150

15-054 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik hotelarstwa – 150,00 zł,
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej – 150,00 zł,

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Robert Malinowski

ul. Herberta 14/21

15-779 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 13 złożono następujące oferty:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Blacharz samochodowy – 150,00 zł,

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 14 złożono następujące oferty:

 • Nie wpłynęła żadna oferta

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 15 złożono następujące oferty:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Pracownik pomocniczy mechanika – 150,00 zł,
 • Technik mechanik – 150,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 16 złożono następujące oferty:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Monter mechatronik/Mechatronik – 150,00 zł,
 • Technik mechatronik – 150,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 17 złożono następujące oferty:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Kierowca mechanik – 150,00 zł,
 • Mechanik pojazdów samochodowych – 150,00 zł,
 • Technik pojazdów samochodowych – 150,00 zł,
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych – 150,00 zł,
 • Mechanik motocyklowych – 150,00 zł.

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 18 złożono następujące oferty:

Dr Krzysztof Katrynski

ul. Bociania 7

15-603 Olmonty

Data wpłynięcia oferty: 18.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik technologii drewna – 150,00 zł,
 • Stolarz – 150,00 zł,
 • Pracownik pomocniczy stolarza – 150,00 zł,

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Dr Krzysztof Katrynski

ul. Bociania 7

15-603 Olmonty

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 19 złożono następujące oferty:

Agnieszka Jabłońska – Krysiewicz

ul. Bobrów 3/2

15-531 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 18.12.2018

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Dekarz – 150,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Agnieszka Jabłońska – Krysiewicz

ul. Bobrów 3/2

15-531 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 20 złożono następujące oferty:

 • Nie wpłynęła żadna oferta

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 21 złożono następujące oferty:

Adam Gardocki

ul. Letniskowa 12

19-300 Ełk

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik logistyk – 150,00 zł,

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Adam Gardocki

ul. Letniskowa 12

19-300 Ełk

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 22 złożono następujące oferty:

Jan Bakun

ul. Stawowa 39

15-556 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik masażysta – 150,00 zł,

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Jan Bakun

ul. Stawowa 39

15-556 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 23 złożono następujące oferty:

Krzysztof Kosmowski

ul. Piastowska 21/56

15-207 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 18.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik technologii odzieży/Technik przemysłu mody – 150,00 zł,

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Krzysztof Kosmowski

ul. Piastowska 21/56

15-207 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 24 złożono następujące oferty:

Agnieszka Dudzińska

ul. Pogodna 11g lok.1

15-354 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Fryzjer – 137,00 zł,
 • Technik usług fryzjerskich – 137,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Agnieszka Dudzińska

ul. Pogodna 11g lok.1

15-354 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 25 złożono następujące oferty:

Andrzej Kozakiewicz

ul. Zwierzyniecka 21/52

15-312 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 18.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Fototechnik/Technik fotografii i multimediów – 150,00 zł,
 • Fotograf – 150,00 zł,

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Andrzej Kozakiewicz

ul. Zwierzyniecka 21/52

15-312 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 26 złożono następujące oferty:

Adam Gardocki

ul. Letniskowa 12

19-300 Ełk

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik organizacji reklamy – 150,00 zł,

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Adam Gardocki

ul. Letniskowa 12

19-300 Ełk

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 27 złożono następujące oferty:

 • Nie wpłynęła żadna oferta

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 28 złożono następujące oferty:

1) Małgorzata Chmielewska – Wójcik MCW

ul. Bema 100b/31

15-370 Białystok

Data wpłynięcia oferty:

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Ogrodnik – 150,00 zł,
 • Technik architektury krajobrazu – 150,00 zł

2) Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Ogrodnik – 140,00 zł,
 • Technik architektury krajobrazu – 140,00 zł,

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 29 złożono następujące oferty:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik mechanizacji rolnictwa/Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 150,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 30 złożono następujące oferty:

1) Krystyna Olchowik

ul. Mieszka I 11/150

15-054 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik obsługi turystycznej – 150,00 zł,
 • Technik turystyki wiejskiej – 150,00 zł,

2) Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik obsługi turystycznej – 140,00 zł,
 • Technik turystyki wiejskiej – 140,00 zł,

3) Robert Malinowski

ul. Herberta 14/21

15-779 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 17.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik obsługi turystycznej – 140,00 zł,
 • Technik turystyki wiejskiej – 140,00 zł

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Robert Malinowski

ul. Herberta 14/21

15-779 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 31 złożono następujące oferty:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik rolnik – 150,00 zł,

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

 

W prowadzonym zapytaniu ofertowym w części 32 złożono następujące oferty:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Data wpłynięcia oferty: 19.12.2018r.

Cena jednostkowa brutto za jeden kierunek kształcenia w ramach danej części zamówienia:

 • Technik weterynarii – 150,00 zł,

Do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ryszard Kuliński

Łyski 16A

16-070 Choroszcz

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia wszystkie kryteria udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym nr 1/CK/RPOWP/2018 oraz oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej.

Inofrmacja o wyboranym wykonawcy 1_CK_RPOWP_2018

 

 

 

Białystok, dnia 11 grudnia 2018 r.

1/CK/RPOWP/2018 Usługa polegająca na uczestnictwie w wizytach akredytacyjnych w szkołach zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu szkolnictwa zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-12-19 12:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 1/CK/RPOWP/2018

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi polegająca na uczestnictwie w wizytach akredytacyjnych w szkołach zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu szkolnictwa zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154843