Białystok, dnia 16 marca 2018 r.

Znak postępowania: 10/CM/DZ/RPOWP/2018

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00, podaje do wiadomości następujące informacje:

  1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena brutto wykonania zamówienia

Liczba pkt w kryterium

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt w kryterium

Koncepcja kampanii promocyjnej

Razem

max – 100

  INFINITY GROUP SP. Z O.O.

ul. Składowa 12,

15-399 Białystok

30 0 40 70 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

INFINITY GROUP SP. Z O.O.

ul. Składowa 12,

15-399 Białystok.

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

  • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
  • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Białystok, dnia 05 marca 2018 r.

Znak postępowania: 10/CM/DZ/RPOWP/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”. Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości następujące informacje:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

INFINITY GROUP SP. Z O.O.

ul. Składowa 12,

15-399 Białystok

  • Cena zmówienia: 497 161,08 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 08/100),
  • Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2018r.
  • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
  • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Katarzyna Dołkin

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Białystok, dnia 24 lutego 2018 r.

10/CM/DZ/RPOWP/2018 Usługa Content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-03-05 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługi
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 10/CM/DZ/RPOWP/2018
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację usługi Content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie „Dobry Zawód  Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”,

nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00

 

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0972c3be-4d44-4a4b-af8c-85ad84567522

 

Załączniki do SIWZ w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

Załączniki do SIWZ w formacie PDF:          

SIWZ_23.02

Załącznik nr 1 do SWIZ – SOPZ_CM_DZ_23.02

Załącznik nr 6 do SIWZ – umowa