Białystok, dnia 13 listopad 2019 r.

 Znak postępowania: 23/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul.Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

 INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I,II

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”- cz. I-IV, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 oraz „SUWALSKIE CENTRA KOMPETENCJI ZAWODOWEJ − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” – V-VIII, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00, I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie Szkolenia Informatyczne oraz II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie Szkolenia Instalator Systemów Fotowoltaicznych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 70 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 30 pkt

Razem

Max – 100

  Tomasz Czech Young Desing Academy ul. Powstania Styczniowego 14/36 16-070 Choroszcz  70 pkt. 30 pkt. 100 pkt.

 

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Tomasz Czech Young Desing     Academy ul. Powstania Styczniowego 14/36 16-070 Choroszcz

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 70 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 30 pkt

Razem

Max – 100

  Atum Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław  70 pkt. 30 pkt. 100 pkt.

 

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Atum Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 7 53-238 Wrocław

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

  Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

   Specjalista ds. zamówień        

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I,II

 

Białystok, dnia 23 październik 2019 r.

Znak postępowania: 23/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

Informacja o unieważnieniu postępowania – III,IV,V,VI,VII,VIII

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu III,IV,V,VI,VII,VIII części z postępowania znak 23/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019 którego przedmiotem są: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-IV zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” części V-VIII zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 23/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Cześć III – Szkolenie Programowanie sterowników PLC;
 2. Cześć IV– Szkolenie Pośrednik w obrocie nieruchomościami;
 3. Część V – Szkolenie Spawanie metodą MAG(135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi;
 4. Część VI – Szkolenie Obsługa kasy fiskalnej;
 5. Część VII – Szkolenie Diagnostyczne w praktyce z wykorzystaniem testera i oscyloskopu;
 6. Część VIII – Szkolenie Naprawa i diagnostyka klimatyzacji.

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Z poważaniem,

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 Informacja o unieważnieniu cz.III-VIII

 

Białystok, dnia 23 październik 2019 r.

Znak postępowania: 23/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-IV zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” części V-VIII zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
45 uczniów 1 500,00 zł

(słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy)

II część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
15 uczniów 1 500,00 zł

(słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy)

III część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
30 uczniów 1 500,00 zł

(słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy)

IV część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
12 uczniów 1 500,00 zł

(słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy)

V część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
10 1 600,00 zł

(słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100 groszy)

VI część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
10 1 600,00 zł

(słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100 groszy)

VII część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
10 1 600,00 zł

(słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100 groszy)

VIII część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
10 1 600,00 zł

(słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100 groszy)

 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

I cześć zamówienia: TOMASZ CZECH YOUNG DESING ACADEMY ul. Powstania Styczniowego 14/36 16-070 Choroszcz

 • Cena zmówienia: 67 050,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

II cześć zamówienia: ATUM Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 7 53-238 Olsztyn

 • Cena zmówienia: 13 800,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

informacja z otwarcia ofert

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

 

Białystok, dnia 21 października 2019r.

Do Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęły zapytania dotyczące postępowania: znak postępowania: (23/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019)  . Działając zgodnie z art. 38 pzp Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień. Poniżej pytania i odpowiedzi:

Pytania z dnia 17.10.2017r.

Wykonawca nr 1:

„Dzień dobry,

mam pytania odnośnie ogłoszonego przetargu (23/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019) – dotyczące cz. 2 zamówienia: Szkolenie Instalator Systemów Fotowoltaicznych:

– czy szkolenie musi odbywać się w Białymstoku? Szkolenie musi odbywać się w miejscu, które jest akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego – czy jest dopuszczalne zrealizowanie szkolenia w innym miejscu (czy wówczas należy zapewnić nocleg/transport)?

– czy cena ma obejmować także koszt egzaminu oraz ewentualnego wydania certyfikatu w Urzędzie Dozoru Technicznego?”

odpowiedzi na pytania odnośnie ogłoszonego przetargu 23/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019 – dotyczące cz. 2 zamówienia: Szkolenie Instalator Systemów Fotowoltaicznych:

 • – czy szkolenie musi odbywać się w Białymstoku? Szkolenie musi odbywać się w miejscu, które jest akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego – czy jest dopuszczalne zrealizowanie szkolenia w innym miejscu (czy wówczas należy zapewnić nocleg/transport)? – Zgodnie z zapisami SIWZ oraz Załącznikiem nr 1 do SIWZ – SOPZ Miejscem szkolenia jest „ Białostocki Obszar Funkcjonalny”
 • czy cena ma obejmować także koszt egzaminu oraz ewentualnego wydania certyfikatu w Urzędzie Dozoru Technicznego? – Nie, Szkolenie tylko powinno umożliwiać zdanie egzaminu przed UDT oraz uzyskanie certyfikatu

 

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

 

 

Białystok, dnia 14 października 2019 r.

23/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2019-10-23 10:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 23/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów

Usługi realizowane są w ramach projektu:

„Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”  WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16

– części I-IV zamówienia

„Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

– części V-VIII zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=deadd279-9272-40f3-9726-d8179b2a3c81

 

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 23_KUR_CK_CKS

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ 10.2019

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego