Białystok, dnia 24 kwietnia 2020 r.

Znak postępowania: 28/KUR/MZK/RPOWP/2020

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. III

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektu „Młodzi-zawodowo kompetentni na rynku pracy”, III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie Kurs Carvingu, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część III zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

Max – 100

1.         Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe

Ul. Św. Wojciecha 3/3a 10-900 Olsztyn

28,83  pkt. 28,83  pkt.
2.         Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach

Ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki

43,36 pkt. 43,36 pkt.
3.         Sannort Sp. z o.o.Ul. Ożarowska 75

27-600 Sandomierz

36,05 pkt. 36,05 pkt.
4.         Carving Art. Paweł Sztenderski ul. Suwalska 8/B4

84-230 Rumia

34,07 pkt. 34,07 pkt.
5.         NEXtline Tomasz Szpalek  Ul. Noakowskiego 14 m 26

00-666 Warszawa

100 pkt 100 pkt
6.         Inventum Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja Reja 20A 33-300 Nowy Sącz

37,80 pkt. 37,80 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: NEXtline Tomasz Szpalek    Ul. Noakowskiego 14 m 26   00-666 Warszawa

 Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część III

 

Białystok, dnia 17 kwietnia 2020 r.

Znak postępowania: 28/KUR/MZK/RPOWP/2020

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul.Spółdzielcza 8 15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. IV

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektu „Młodzi-zawodowo kompetentni na rynku pracy”, IV część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej (rozszerzonej), podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część IV zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

Max – 100

 1. Łukasz Drucis JagnaBlue

Ul.Szputalna 73/14

16-400 Suwałki

77,15 pkt. 77,15 pkt.
2.         Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałki

Ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki

100 pkt. 100 pkt.
3.         Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o. ul.F.Chopina 41 lok 2

20-023 Lublin

70 pkt. 70 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałki Ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 Specjalista ds. zamówień          

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część IV

 

Białystok, dnia 31 marca 2020r.

Znak postępowania: 28/KUR/MZK/RPOWP/2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – V,VI

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu V,VI części z postępowania znak 28/KUR/MZK/RPOWP/2020 którego przedmiotem są: usługi realizacji szkoleń dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektu „Młodzi-zawodowo kompetentni na rynku pracy” części I-VI zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 28/KUR/MZK/RPOWP/2020, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Cześć V – Kurs płetwonurka (in. Podstawowy stopień nurkowy CMAS [P1] lub Open Water Diver czyli OWD),
 2. Cześć VI– Kurs pływania z elementami ratownictwa wodnego (in. Kurs ratownika wodnego)

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

informacja o uniewaznieniu cz V,VI

 

Białystok, dnia 30 marca 2020 r.

 Znak postępowania: 28/KUR/MZK/RPOWP/2020

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I,II

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektu „Młodzi-zawodowo kompetentni na rynku pracy”, I część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie Szkolenia Barman oraz II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczniów w zakresie Szkolenia Barista w ramach w/w projektu, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

Max – 100

 1 Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe

Ul. Św. Wojciecha 3/3a 10-900 Olsztyn

49,08  pkt. 49,08 pkt.
2.         Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałki

Ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki

82,38 pkt. 82,38 pkt.
3.         Sannort Sp. z o.o.

Ul. Ożarowska 75

27-600 Sandomierz

75,51 pkt. 75,51 pkt.
4.         Inventum Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja Reja 20A 33-300 Nowy Sącz

79,06 pkt. 79,06 pkt.
5.         Absynt Mariusz Grzesik

Strażów 145 36-073

100 pkt. 100 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Absynt Mariusz Grzesik

Strażów 145 36-073

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Razem

Max – 100

 1 Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe

Ul. Św. Wojciecha 3/3a 10-900 Olsztyn

39,50  pkt. 39,50 pkt.
2.         Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałki

Ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki

66,29 pkt. 66,29 pkt.
3.         Sannort Sp. z o.o.

Ul. Ożarowska 75

27-600 Sandomierz

67,71 pkt. 67,71 pkt.
4.         Inventum Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja Reja 20A 33-300 Nowy Sącz

61,80 pkt. 61,80 pkt.
5.         Absynt Mariusz Grzesik

Strażów 145 36-073

100 pkt. 100 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Absynt Mariusz Grzesik

Strażów 145 36-073

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I,II

 

 

 

Białystok, dnia 17 lutego 2020r.

Znak postępowania: 28/KUR/MZK/RPOWP/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – modyfikacja z dnia 17.02.2020r. godz. 22:04

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacja szkoleń dla uczniów w ramach projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”– części I-VI zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia: Kurs Barman

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe śr. 10 uczestników 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

II część zamówienia: Kurs Baristy

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe śr. 10 uczestników 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

III część zamówienia: Kurs Carvingu

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe śr. 10 uczestników 11 000,00 (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

IV część zamówienia: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (rozszerzony) – poprawa

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe śr. 10 uczestników 2000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) 10 000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

V część zamówienia: Kurs płetwonurka (in. Podstawowy stopień nurkowy CMAS [P1] lub open Water Diver czyli OWD)

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
1 grupa szkoleniowa śr. 10 uczestników 13 500,00 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych)

VI część zamówienia: Kurs pływania z elementami ratownictwa wodnego (in. Kurs ratownika wodnego)

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe śr. 10 uczestników 18 000,00 (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

I cześć zamówienia:

 1. Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

 • Cena zmówienia: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki

 • Cena zmówienia: 14 300,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia

3. Sannort Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz

 • Cena zmówienia: 15 600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

4. Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A 33-300 Nowy Sącz

 • Cena zmówienia: 14 900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

5.Absynt Mariusz Grzesik Strażów 145  36-073

 • Cena zmówienia: 11 780,00zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

II cześć zamówienia:

 1. Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe ul. Św. Wojciecha 3/3a 10-900 Olsztyn
 • Cena zmówienia: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

2.Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23  16-400 Suwałki

 • Cena zmówienia: 14 300,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

3.Sannort Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75  27-600 Sandomierz

 • Cena zmówienia: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

4.Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A  33-300 Nowy Sącz

 • Cena zmówienia: 15 340,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

5.Absynt Mariusz Grzesik  Strażów 145  36-073

 • Cena zmówienia: 9 480,00zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

III cześć zamówienia:

 1. Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe ul. Św. Wojciecha 3/3a 10-900 Olsztyn
 • Cena zmówienia: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

2.Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki

 • Cena zmówienia: 14 300,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

3. Sannort Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75   27-600 Sandomierz

 • Cena zmówienia: 17 200,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

4. Carving Art. Paweł Sztenderski ul. Suwalska 8/B4   84-230 Rumia

 • Cena zmówienia: 18 200,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

5. NEXtline Tomasz Szpalek  ul. Noakowskiego 14 m 26   00-666 Warszawa

 • Cena zmówienia: 6200,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

6. Inventum Sp. z o.o.  ul. Mikołaja Reja 20A   33-300 Nowy Sącz

 • Cena zmówienia: 16 400,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

IV cześć zamówienia:

 1. Łukasz Drucis JagnaBlue   ul. Szpitalna 73/14   16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 9980,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23   16-400 Suwałki

 • Cena zmówienia: 7 700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

3.Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o.  ul. F.Chopina 41 lok. Lok. 2

20-023 Lublin

 • Cena zmówienia: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

V cześć zamówienia:

 1. Łukasz Drucis JagnaBlue ul. Szpitalna 73/14   16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 25 980,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

VI cześć zamówienia: brak ofert

informacja z otwarcia ofert – modyfikacja z dnia 17.02.2020r. godz. 22.04

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

 

Białystok, dnia 17 lutego 2020r.

Znak postępowania: 28/KUR/MZK/RPOWP/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacja szkoleń dla uczniów w ramach projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”– części I-VI zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia: Kurs Barman

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe śr. 10 uczestników 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

II część zamówienia: Kurs Baristy

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe śr. 10 uczestników 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

III część zamówienia: Kurs Carvingu

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe śr. 10 uczestników 11 000,00 (słownie: jedenaście tysięcy złotych)

IV część zamówienia: Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (rozszerzony)

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe śr. 10 uczestników 2000,00 (słownie: dwa tysiące złotych)

V część zamówienia: Kurs płetwonurka (in. Podstawowy stopień nurkowy CMAS [P1] lub open Water Diver czyli OWD)

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
1 grupa szkoleniowa śr. 10 uczestników 13 500,00 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych)

VI część zamówienia: Kurs pływania z elementami ratownictwa wodnego (in. Kurs ratownika wodnego)

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 grupy szkoleniowe śr. 10 uczestników 18 000,00 (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

I cześć zamówienia:

 1. Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

 • Cena zmówienia: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 14 300,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Sannort Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz
 • Cena zmówienia: 15 600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A 33-300 Nowy Sącz
 • Cena zmówienia: 14 900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Absynt Mariusz Grzesik Strażów 145  36-073
 • Cena zmówienia: 11 780,00zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

II cześć zamówienia:

 1. Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe ul. Św. Wojciecha 3/3a 10-900 Olsztyn
 • Cena zmówienia: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23  16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 14 300,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Sannort Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75  27-600 Sandomierz
 • Cena zmówienia: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Inventum Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 20A  33-300 Nowy Sącz
 • Cena zmówienia: 15 340,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Absynt Mariusz Grzesik  Strażów 145  36-073
 • Cena zmówienia: 9 480,00zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

III cześć zamówienia:

 1. Atut Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe ul. Św. Wojciecha 3/3a 10-900 Olsztyn
 • Cena zmówienia: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 14 300,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Sannort Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75   27-600 Sandomierz
 • Cena zmówienia: 17 200,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Carving Art. Paweł Sztenderski ul. Suwalska 8/B4   84-230 Rumia
 • Cena zmówienia: 18 200,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. NEXtline Tomasz Szpalek  ul. Noakowskiego 14 m 26   00-666 Warszawa
 • Cena zmówienia: 6200,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Inventum Sp. z o.o.  ul. Mikołaja Reja 20A   33-300 Nowy Sącz
 • Cena zmówienia: 16 400,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

IV cześć zamówienia:

 1. Łukasz Drucis JagnaBlue   ul. Szpitalna 73/14   16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 9980,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23   16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 7 700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
  1. Europejskie Centrum Doradztwa Sp. z o.o.  ul. F.Chopina 41 lok. Lok. 2

20-023 Lublin

 • Cena zmówienia: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

V cześć zamówienia:

 1. Łukasz Drucis JagnaBlue ul. Szpitalna 73/14   16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 25 980,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

VI cześć zamówienia: brak ofert

informacja z otwarcia ofert 28.KUR.MZK

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

Białystok, dnia 05 luty 2020r.

W dniu 05 lutego 2020r. do Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęły zapytania dotyczące postępowania – znak postępowania: 28/KUR/MZK/RPOWP/2020. Działając zgodnie z art. 38 Pzp Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień. Treść pytań Wykonawcy w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytania z dnia 05.02.2020r:

Pytanie 1.

Dzień dobry, w sprawie przetargu znak postępowania 28/KUR/MZK/RPOWP/2020 na usługi realizacji szkoleń dla uczniów w ramach projektu “Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” zamówienie podzielone na 6 części.

Część I kurs Barman, część I kurs Barista i część II kurs Carving.

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przy w/w częściach jest zapis że zajęcia powinny odbywać się w placówkach gastronomicznych, restauracjach lub odpowiednio przystosowanym i wyposażonym pomieszczeniu np. pracowni szkolnej.

Czy w związku z tym Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach (dla uczniów z tej szkoły będą realizowane w/w kursy) udostępni na czas realizacji kursów barman, barista, carving wspomnianą pracownię szkolną?

Czy zajęcia na w/w kursach będą mogły odbywać się w salach (pracowniach) szkolnych?

Odpowiedź:

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – nie jest właścicielem pracowni szkolnych Partnera projektu – Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach, a co za tym idzie nie może dysponować nimi. Niemniej zdaniem Zamawiającego nie ma formalnych przeciwwskazań do prowadzenia zajęć w pracowniach szkolnych np. ZS CKR w Sejnach.

Z poważaniem

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

Białystok, dnia 03 luty 2020 r.

28/KUR/MZK/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń dla uczniów w ramach projektu Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-02-17 10:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 28/KUR/MZK/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń dla uczniów

Usługi realizowane są w ramach projektu:

„Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”  WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18

– części I-VI zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c0dcad41-2647-48f1-b8b6-1ac4d15e70db

 

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 28_KUR_MZK

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ_szkolenia MZK

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień