Białystok, dnia 14 lipiec 2017 r.

Znak postępowania: 2/INFO/POWER/RPOWP/2017

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Usługi informatyczne w zakresie opracowania internetowych narzędzi do realizacji zadań merytorycznych w projektach

– I część zamówienia: usługa opracowania narzędzi / programów komputerowych do zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach w oparciu o koncepcję merytoryczną przekazaną przez zamawiającego oraz usługi informatyczne w zakresie opracowania internetowych narzędzi do realizacji zadań merytorycznych w projektach 

– II część zamówienia: usługa zaprojektowania oraz przygotowania narzędzia umożliwiającego komunikację w formie elektronicznej oraz utworzenia i aktualizowania bazy szkół z możliwością obsługi modułu wyszukiwania

poniżej podaje do wiadomości następujące informacje:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty