Białystok, dnia 06 grudzień 2017 r.

Znak postępowania: 4/CERT/CK/RPOWP/2017

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACAJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługa organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” podaje do wiadomości następujące informacje:

 

  1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Numer oferty   Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa

Liczba pkt w kryterium Koncepcja Organizacji Egzaminu

 

Razem

max – 100

1   Izba Rzemieślnicza I Przedsiębiorczości ul. Warszawska 6

15-950 Białystok

20 63 83

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Ul. Warszawska 6

15-950 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

  • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
  • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Informacja o naborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Białystok, dnia 03 listopad 2017 r.
Znak postępowania: 4/CERT/CK/RPOWP/2017

INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługa organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF,
podaje do wiadomości następujące informacje:
1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 238 800,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset zł),
2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku, ul. Warszawska 6
15-950 Białystok
• Cena zmówienia: 236 810,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziesięć zł),
• Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
• Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
• Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

4/CERT/CK/RPOWP/2017 Usługa organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu “Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

Status przetargu: aktualny

Termin składania ofert: 2017-11-03 09:00:00

Tryb zamówienia: Usługa społeczna

Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Numer sprawy: 4/CERT/CK/RPOWP/2017

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację usług organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu “Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: kliknij tutaj aby zobaczyć