Białystok, dnia 06 grudnia 2017 r.

Znak postępowania: 5/DOR/CK/RPOWP/2017

 

Informacja

o unieważnieniu postępowania – III część zamówienia

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania znak 5/DOR/CK/RPOWP/2017 którego przedmiotem jest: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: III cześć zamówienia: usługa doradztwa kompetencji dla uczniów – realizacja 70 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok.

Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 5/DOR/CK/RPOWP/2017, którego przedmiotem jest: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: III cześć zamówienia: usługa doradztwa kompetencji dla uczniów – realizacja 70 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok. W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Karolina Matyszewska – Marczukiewicz

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Białystok, dnia 06 grudzień 2017 r.

Znak postępowania: 5/DOR/CK/RPOWP/2017

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACAJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”: I część zamówienia: usługa doradztwa kompetencji  dla uczniów – realizacja 90 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14, 15-959 Białystok, II część zamówienia: usługa doradztwa kompetencji dla uczniów – realizacja 75 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26, 15-566 Białystok, IV cześć zamówienia: usługa doradztwa kompetencji dla uczniów – realizacja 21 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, ul. Świętojańska 1, 15-082 Białystok, V cześć zamówienia: usługa doradztwa kompetencji dla uczniów – realizacja 30 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, 15-703 Białystok, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – I cześć zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Liczba pkt w kryterium

Jakość (Informacja o zawodzie)

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność Wykonawcy

Razem

max – 100

1 Anna Arciszewska ul. Sybiraków 11 m 104 15-204 Białystok 20 15 50 85

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Anna Arciszewska

ul. Sybiraków 11 m 104

15-204 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – II cześć zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Liczba pkt w kryterium

Jakość (Informacja o zawodzie)

 

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność Wykonawcy

Razem

max – 100

1 Konsorcjum: Emilia Januszewska, Andrzej Jabłoński, Tomasz Suszyński ul. Chmielowa 26, 15-697 Białystok 20 10 50 80

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum: Emilia Januszewska, Andrzej Jabłoński, Tomasz Suszyński

ul. Chmielowa 26,

15-697 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – IV cześć zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Liczba pkt w kryterium

Jakość (Informacja o zawodzie)

 

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność Wykonawcy

Razem

max – 100

1 Jolanta Leszczyńska ul. Marcina 17/11 lok.8 15-521 Białystok Zaścianki 20 20 40 80

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Jolanta Leszczyńska

ul. Marcina 17/11 lok.8

15-521 Białystok Zaścianki

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy

 

 1. W prowadzonym postępowaniu – V cześć zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Liczba pkt w kryterium

Jakość (Informacja o zawodzie)

 

Liczba pkt w kryterium

Dyspozycyjność Wykonawcy

Razem

max – 100

1 Beata Siedlecka ul. Storczykowa 28 m. 10, 15-644 Białystok 20 20 50 90

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Beata Siedlecka

ul. Storczykowa 28 m. 10,

15-644 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 • Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

 

Karolina Matyszewska – Marczukiewicz

 Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 

 

 

Białystok, dnia 08 listopad 2017 r.

Znak postępowania: 5/DOR/CK/RPOWP/2017

 

INFORMACAJA

Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF,

podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  1. I cześć zamówienia 6030,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzydzieści zł),
  2. II cześć zamówienia 5025,00 zł (słownie:  pięć tysięcy dwadzieścia pięć  zł),
  3. III cześć zamówienia 4690,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt  zł),
  4. IV cześć zamówienia 1407,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedem  zł),
  5. V cześć zamówienia 2010,00 zł (słownie: dwa tysiące dziesięć  zł),
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
  1. I cześć zamówienia : Anna Arciszewska, ul. Sybiraków 11 m 104, 15-204 Białystok
 • Cena zmówienia: 6030,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzydzieści zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ
 1. II cześć zamówienia : Emilia Januszewska, ul. Chmielowa 26, 15-697 Białystok,  Tomasz Suszyński , ul. Wrocławska 49D m.10, 15-644 Białystok, Andrzej Jabłoński ul. Kasprzaka 32, 15-162 Białystok-konsorcjum
 • Cena zmówienia: 5025,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwadzieścia pięć zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
 1. III cześć zamówienia : brak ofert
 • Cena zmówienia: …… zł (słownie: …… zł),
 • Termin wykonania zamówienia: …..
 • Okres gwarancji: ………
 • Warunki płatności: ……
 1. IV cześć zamówienia : Jolanta Leszczyńska, Zaścianki ul. Marcina 17/11 lok. 8 15-521 Białystok,
 • Cena zmówienia: 1407,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta siedem zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
 1. V cześć zamówienia: Beata Siedlecka, ul. Storczykowa 28m.10, 15-644 Białystok
 • Cena zmówienia: 2010,00 zł (słownie: dwa tysiące dziesięć zł),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 

 

 

5/DOR/CK/RPOWP/2017 Usługa organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu “”Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego

Status przetargu: aktualny;

Termin składania ofert: 2017-11-08 09:00:00

Tryb zamówienia: Usługa społeczna

Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Numer sprawy: 5/DOR/CK/RPOWP/2017

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektu “Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

Usługa realizowana jest w ramach projektu nr UDA-RPPD.03.03.02-20-0001/16-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: kliknij tutaj aby zobaczyć