Data publikacji: 29.05.2020

Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego

Administrator projektu

Michał Skarzyński email: mskarzynski@bfkk.pl

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Celem projektu jest merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa  zawodowo-edukacyjnego przy jednoczesnej współpracy z  pracodawcami w 33 szkołach zawodowych województwa podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieć Doradztwa Zawodowego, opracowanie 33 zewnętrznych programów wsparcia szkoły, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 4 752 uczniów, tworzenie i doposażanie 33 Punktów Informacji i Kariery oraz nabywanie i aktualizacja kompetencji 100 n-li realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach zawodowych do 31.10.2023r.

Do kogo skierowany

SZKOŁY – 33 szkół prowadzących kształcenie zaw. (w rozumieniu art. 2 pkt 2 oraz art. 18 ust 1 i 2 ustawy oraz w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe z uwzględnieniem art. 164 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) w woj. podlaskim, które uczestniczyły w diagnozie i potwierdziły udział w projekcie.

NAUCZYCIELE os. z sektora publicznego –zatrudnieni  w 33 szkołach prowadzących kształcenia zaw. w tym:

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół – 33 osób

Doradcy zawodowi, szkolni Koordynatorzy doradztwa w szkole,  -33 osób

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog, doradca zawodowy – 66

Nauczyciele przedmiotów zaw. – 33 osób 

4 752 UCZNIÓW  szkół prowadzących kształcenie zaw.(w rozumieniu art. 2 pkt 2 oraz art. 18 ust 1 i 2 ustawy oraz w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe z uwzględnieniem art. 164 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe) to os. uczące się lub zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego w rozumieniu przepisów KC, uczęszczający do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, wszystkich klas.

Planowane efekty

Powołanie i działalność Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego (PSDZ), której celem będzie zapewnienie zewnętrznego wsparcie szkół zaw. w działaniach doradztwa edukacyjno-zawodowego przez wykorzystanie potencjału merytorycznego oraz instytucjonalnego węzłów tworzących sieć.  Sieć będzie działać na 3 poziomach: WĘZEŁ REGIONALNY prowadzony przez Wojewódzkiego Konsultanta PSDZ z ramienia CEN (Centrum Edukacji Nauczycieli współpracujące z nauczycielami), WĘZŁY SUBREGIONALNE 4 prowadzone przez Subregionalnych Branżowych Konsultantów ds. Popytowego Doradztwa Kompetencji (Doradcy Kompetencji współpracujący z pracodawcami)  oraz WĘZŁY  LOKLANE 14 na poziomie powiatów  prowadzonych przez Konsultantów Lokalnych współpracujących ze szkołami

W ramach projektu utworzony zostanie również portal doradczy jako Podlaski System Informacji edukacyjno-zawodowej (PSI), podjęte zostaną działania inicjujące, moderujące oraz integrujące rozwój poradnictwa edukacyjno-zawodowego w województwie podlaskim w standardzie PSDZ wypracowanym w ramach pierwszych 4 zadań projektu TARGI EDUKACYJNE subregionalne z udziałem szkół i uczelni,  TARGI PRACY branżowe/sektorowe z udziałem pracodawców, FESTIWALE zawodów – regionalne targi szkół kształcących w wybranej branży lub sektorze,  KONKURSY promujące zawody i branże – konkurs o zawodach i branżach w formie filmów „NAKRĘĆ się na ZAWÓD”,  GRY  zawody – konkursy i zadania dotyczące poznawania branż i zawodów oraz nabywania wiedzy i umiejętności  z elementami grywalizacji. Dla każdej z 33 szkół zostaną opracowane PROGRAMY zewnętrznego wsparcia szkół  w ramach PSDZ. W ramach projektu realizowane będą studia podyplomowe dla nauczycieli chcących zostać doradcą zawodowym oraz szkolenia specjalistyczne i warsztaty dla doradców zawodowych w szkołach objętych wsparciem uwzględniające cele, standardy i metod oraz zajęcia z kompetencji kluczowych dla 4752 uczniów, zostaną doposażone PIK w 33 szkołach zawodowych.

Wartość projektu

3 999 813,85 PLN

Dofinansowanie

3 799 823,16 PLN

Okres realizacji

01.05.2020 – 31.12.2023