Białystok, dnia 29 lipca 2020 r.

Znak postępowania: 32/KUR/MZK/RPOWP/2020

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul.Spółdzielcza 8  15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. III

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektów „Młodzi-zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-III zamówienia, III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń zawodowych w zakresie Kurs Auto-Cad-Modelowanie 3D w ramach w/w projektu, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część III zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 100 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera – 30 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia – 20 pkt

Razem

Max – 100

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałki

Ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki

50,00  pkt. 30,00 pkt. 20,00  pkt. 100 pkt.
2.         Pierworys Michał Gierasimiuk ul. Transportowa 2a/52  15-399 Białystok

 

41,03 pkt. 30,00 pkt. 14,00 pkt. 85,03 pkt.

 Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałki Ul. Kościuszki 23 16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część III

      

Białystok, dnia 29 lipiec 2020 r.

Znak postępowania: 32/KUR/MZK/RPOWP/2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – II

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu II części z postępowania znak 32/KUR/MZK/RPOWP/2020 którego przedmiotem są: usługi realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektów „Młodzi-zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-III zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 32/KUR/MZK/RPOWP/2020, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczestników projektów w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Cześć II – Kurs cukierniczy I stopnia;

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2.

 Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

informacja o unieważnieniu – II

 

 

Białystok, dnia 29 lipca 2020 r.

Znak postępowania: 32/KUR/MZK/RPOWP/2020

Informacja o unieważnieniu postępowania – I

            Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu I części z postępowania znak 32/KUR/MZK/RPOWP/2020 którego przedmiotem są: usługi realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektów „Młodzi-zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-III zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego znak postępowania: 32/KUR/MZK/RPOWP/2020, którego przedmiotem są usługi realizacji szkoleń dla uczestników projektów w zakresie obejmującym szkolenia:

 1. Część I – Kurs profesjonalnej obsługi konsumenta (in. Kurs kelnerski)

W wymienionym postępowaniu w trakcie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu składania ofert  złożono ofertę gdzie cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, i nie ma możliwości zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną. Zamawiający sprawdził również brak w złożonej ofercie oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek, o których mowa w art. 87 ust.2 pkt 2 i 3 i ceny ofert podane w trakcie otwarcia ofert nie ulegną zmianie.

Uzasadnienie prawne:

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, zgodnie z którą: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejsza oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Z poważaniem,

Specjalista ds. zamówień

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

 

informacja o unieważnieniu – I

 

 

 

Białystok, dnia 10 czerwca 2020r.

Znak postępowania: 32/KUR/MZK/RPOWP/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”  WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-III zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia: Kurs profesjonalnej obsługi konsumenta (in. Kurs kelnerski)

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 osoby 1 600,00 zł

(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)

II część zamówienia: Kurs cukierniczy I stopnia

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 osoby 3   000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

III część zamówienia: Kurs AutoCad – Modelowanie 3D

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
2 osoby 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

I cześć zamówienia:

 1. Sannort Sp. z o.o ul.Ożarowska 75  27-600 Sandomierz
 • Cena zmówienia: 6 400,00 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ

II cześć zamówienia: brak ofert

III cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suwałkach ul. Kościuszki 23  16-400 Suwałki
 • Cena zmówienia: 3980,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Pierworys Michał Gierasimiuk ul. Transportowa 2a/52  15-399 Białystok
 • Cena zmówienia: 4850,01 zł (słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 01/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

Informacja z otwarcia ofert 10.06.2020

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

 

Białystok, dnia 27 maj 2020 r.

32/KUR/MZK/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-06-10 09:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 32/KUR/MZK/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu
„Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”  WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18

– części I-III zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=788decf3-e0a2-4984-8683-01323f624d49

 

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 32_KUR_MZK

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ__MZK szkolenia nauczy

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy – modyfikacja z dnia 13.02.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego