Białystok, dnia 15 września 2020 r.

Znak postępowania: 35/KUR/PNM/RPOWP/2019

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR    ul.Spółdzielcza 8   15-441 Białystok

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I,II

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” – części I-II zamówienia WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18 – część I zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników projektu w zakresie szkoleń w Białymstoku i powiecie białostockim, II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników projektu w zakresie szkoleń w Sokółce i powiecie sokólskim, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 50 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia (T)–10 pkt

Liczba pkt w kryterium

Zapewnienie urządzeń z dostępem do Internetu do nauki zdalnej (U) –15 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera (D) –10 pkt

Liczba pkt w kryterium

Biuro obsługi uczestnika szkoleń (B) –15 pkt

Razem

Max – 100

 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku      Ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok 50 10 15 10 15 100
2.        AKCES Ośrodek Szkolenia Zwodowego Kierowców Andrzej Sural 48,48 10 15 10 15 98,48

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 50 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia (T)–10 pkt

Liczba pkt w kryterium

Zapewnienie urządzeń z dostępem do Internetu do nauki zdalnej (U) –15 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera (D) –10 pkt

Liczba pkt w kryterium

Biuro obsługi uczestnika szkoleń (B) –15 pkt

Razem

Max – 100

 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku      Ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok 50 10 15 10 15 100
2.        AKCES Ośrodek Szkolenia Zwodowego Kierowców Andrzej Sural 49,34 10 15 10 15 99,34

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

            Specjalista ds. zamówień

15092005

 

Białystok, dnia 11 sierpnia 2020r.

Znak postępowania: 35/KUR/PNM/RPOWP/2020

                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18 – części I-II zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia:

Liczba uczniów Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
54 osób 135 000,00 zł

(słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych)

II część zamówienia:

Liczba nauczycieli Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
153   osób 382 500,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

I cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 86 400,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Akces Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Sural ul.Lawendowa 62   15-462 Białystok
 • Cena zmówienia: 89 100,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

II cześć zamówienia:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1   15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 229 500,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Akces Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Sural ul. Lawendowa 62

15-462 Białystok

 • Cena zmówienia: 232 560,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

informacja z otwarcia ofert 11.08.2020

 

Białystok, dnia 24 lipca 2020 r.

35/KUR/PNM/RPOWP/2020– Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18– części I-II zamówienia

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2020-08-11 09:30:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 35/KUR/PNM/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18– części I-II zamówienia

Po ępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1130a092-d026-44be-a531-72fcbbd37d61

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 35_KUR_PNM

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ_PNM

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego